Mimosemestrální kurz: Válka jako filosoficko-technicko-ekonomický fenomén (ZS 2023/24)

Vyučující: Mgr. Ing. Jan Krist a Ing. Martin Helebrant, MBA

Co je to válka? Válka je „selháním lidského rozumu“, ale současně jedním z nejvýznačnějších hybatelů pokroku. Jak to, že žijeme v míru, ale současně jsme v každodenní válce? Jaké jsou souvislosti mezi historií válčení, technikou a ekonomikou? A – můžeme bez pochopení války porozumět povaze současného i minulého světa? A co ruská agrese proti Ukrajině?
Smyslem kurzu není zodpovědět tyto a jiné otázky, ale vytvořit předpoklady k jejich možnému zodpovězení. Poslední třetinu kurzu tvoří multimediální strategická hra „O válce a byznysu“, které pojednává o analogiích mezi válečnictvím a byznysem, je vhodná zejména pro studenty managementu a marketingu, neboť ukazuje, že základní zásady obou oblastí pramení v základních principech vojenského velení.

Kdy a kde: poprvé 20.2.2024 18,00 203 RB, dále dle domluvy.

Registrace: do 18.2. 2024

Zaměření předmětu: Předmět podává komplexní uchopení fenoménu války v jeho filosoficko-etických, technických a ekonomických aspektech.

Výsledky učení: Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni interpretovat základní způsoby porozumění válce jako fenoménu, který doprovází lidstvo od nejranějších dob; uplatňovat zásadní poznatek, že válka na jedné straně sice znamená v mnoha ohledech „selhání lidského rozumu“, ale zároveň je jedním z nejvýznačnějších hybatelů pokroku v lidských dějinách; orientovat se ve filosofických fundamentech etických postojů k problematice války a míru; na bázi získaných poznatků o technice a ekonomice války kriticky hodnotit a selektovat mediální informace o současných resp. hrozících válečných konfliktech.

Obsah předmětu:

1. Podstata války; klasifikace válek

2. Podoby války v korelaci s technicko-ekonomickým pohybem dějin I. (starověk, středověk, novověk)

3. Podoby války v korelaci s technicko-ekonomickým pohybem dějin II. (20. a 21. století)

4. Základní principy ekonomiky války

5. Starověké, středověké a raně novověké pojetí války (Sun C‘, Chelčický, Machiavelli)

6. Klasické pojetí války: Clausewitz; téma války v německé klasické filosofii

7. Pojetí boje v Nietzscheho filosofii

8. Totální mobilizace (Jünger) a technika (Heidegger) jako to, co je ve 20. století společné válce a míru („20. století jako válka a válka jako 20. století“)

9. Válka jako mírový způsob existence člověka

10. Základní zákony války a válečnictví a jejich obdoba v byznysu; rozdíl mezi taktikou a strategií

11. Cesty k vítězství – základní strategie a jejich vhodnost

12. Osobnost velitele a osobnost manažera

13. Jak sepsat strategii; případová studie: telekomunikace a bankovnictví