doc. Mgr. Ing. Miroslav Vacura, Ph.D.

Knižní monografie

VACURA, M., Pragmatizace logické analýzy jazyka. Od analytické k postanalytické filosofii ve 20. století.[Pragmatization of logical analysis of language. From analytic to postanalytic philosophy in 20th century.], Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2017.

VACURA, M., a kol. Přehled dějin novověké filosofie. Perspicibilis historia philosophiae II. [An Outline of History of Modern Philosophy]. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2013.  304 s. ISBN 978-80-245-1932-6. (Další autoři: HEMELÍK, Martin, KRIST, Jan, VLČEK, Miroslav).

Editované monografie

VACURA, M. (ed.), Beyond the State and the Citizen. Prague: Prague University of Economics and Business, Oeconomica Publishing House, 2020.

Knižní monografie – příspěvek

VACURA, M., „David Hume: civilizovanost a barbarství [David Hume: Civilization and Barbarism]“, In Kučera, R., Chotaš, J., Eds., Politické směry a myslitelé 19. století. Dějiny politického myšlení III/2, Praha: Filosofický ústav AV ČR, OIKOYMENH, 2022, pp. 50-81.

VACURA, M., „James Harrington: Velkolepá agrární republika [James Harrington: The Magnificent Agrarian Republic]“, In Kučera, R., Chotaš, J., Eds., Politické myšlení raného novověku. Dějiny politického myšlení III/1, Praha: Filosofický ústav AV ČR, OIKOYMENH, 2022, pp. 263-287.

VACURA, M., „Klasické utopie [Classical Utopias]“, In Kučera, R., Chotaš, J., Eds., Politické myšlení raného novověku. Dějiny politického myšlení III/1, Praha: Filosofický ústav AV ČR, OIKOYMENH, 2022, pp. 54-102.

SVÁTEK, V., KĽUKA, J., VACURA, M., HOMOLA, M., DUDÁŠ, M., „Patterns for Referring to Multiple Indirectly Specified Objects (MISO): Analysis and Guidelines“, In Blomqvist, E., Ed., Advances in Pattern-Based Ontology Engineering, Amsterdam, Netherlands: IOS Press, 2021, pp. 1-24.

VACURA, M., „Preface“, In Vacura, M. (ed.), Beyond the State and the Citizen, Prague: Prague University of Economics and Business, Oeconomica Publishing House, 2020, pp. 276.

VACURA, M., „Theory of Pride in Mandeville’s Philosophy“, In Vacura, M. (ed.), Beyond the State and the Citizen, Prague: Prague University of Economics and Business, Oeconomica Publishing House, 2020, pp. 276.

VACURA, M., Přirozenost a dobro, In M. Vlček, Dějiny a společnost. K některým antickým, středověkým a novověkým pojetím filosofie společnosti a dějin, Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2017, pp. 24–30.

VACURA, M., Marcus Tullius Cicero, In M. Vlček, Dějiny a společnost. K některým antickým, středověkým a novověkým pojetím filosofie společnosti a dějin, Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2017, pp. 40–44.

TSATSOU, Dorothea., MANCAS, Matei, KUCHAŘ, Jaroslav, NIXON Lyndon, VACURA,  Miroslav, LEROY, Julien, ROCCA, François, MEZARIS, Vasileios. When TV Meets the  Web: Towards Personalised Digital Media. In: SPYROU, Evaggelos, IAKOVIDIS, Dimitris, MYLONAS, Phivos (eds.). Semantic Multimedia Analysis and Processing. CRC Press, 2014.

VACURA, M., „Postmoderní filosofie“, In Vlček, M., Ed., Přehled dějin poklasické a současné filosofie. Perspicibilis historia philosophiae III., Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2014, pp. 341-361.

VACURA, M., „Fenomenologie po Husserlovi“, In Vlček, M., Ed., Přehled dějin poklasické a současné filosofie. Perspicibilis historia philosophiae III., Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2014, pp. 278-283.

VACURA, M., „Analytická filosofie“, In Vlček, M., Ed., Přehled dějin poklasické a současné filosofie. Perspicibilis historia philosophiae III., Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2014, pp. 284-333.

SVÁTEK, Vojtěch, VACURA, Miroslav. Ontologické inženýrství na sémantickém webu. In: MAŘÍK, Vladimír, ŠTĚPÁNKOVÁ, Olga, LAŽANSKÝ, Jiří. Umělá inteligence 6. Praha : Academia, 2013, pp. 149–168.

FRANZ, Thomas, TRONCY, Raphael, VACURA, Miroslav. The Core Ontology for Multimedia. In: TRONCY, Raphael, HUET, Benoit, SCHENK, Simon, aj. Multimedia Semantics: metadata, analysis and interaction. Chichester : John Wiley & Sons, 2011, pp. 145–161. 305 p. ISBN 978-0-470-74700-1. URL: http://www.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470747005.html.

VACURA, Miroslav. Problém jednání [Problem of Action]. In: FISCHER, Ondřej, aj. Úvod do filosofie pro pomáhající profese. Praha : Jabok, 2008, pp. 57–71. 131 p. Text in Czech. ISBN 978-80-904137-4-0.

Články v časopise (Web of Science)

SVÁTEK, V., ZAMAZAL, O., NGUYEN, V., IVÁNEK, J., KĽUKA, J., VACURA, M., „Focused categorization power of ontologies: General framework and study on simple existential concept expressions“, Semantic Web, vol. 14, no. 6, 2023, pp. 1209–1253.

VACURA, M. “Three Concepts of Natural Law”, Philosophy and Society, vol. 33, no. 3, 2022, pp. 601–620

VACURA, M., „Modeling artificial agents’ actions in context – a deontic cognitive event ontology“, Applied Ontology, vol. 16, no. 4, 2020.

VACURA, M., „Problém založení a legitimizace lidských práv [The Problem of Foundation and Legitimization of Human Rights]“, Filozofia, vol. 75, no. 7, 2020.

HOMOLA, M., KĽUKA, J., HOZZOVÁ, P., SVÁTEK, V., VACURA, M., „Towards Higher-order OWL“, KI – Künstliche Intelligenz, vol. 34, no. 3, 2020.

VACURA, M., Emergence of the Post-truth Situation—Its Sources and Contexts, Disputatio. Philosophical Research Bulletin, vol. 9, no. 13, 2020.

VACURA, M., „The One and Differentiating Principles of Hypostases in Plotinus’ Metaphysics“, Philosophia: International Journal of Philosophy, vol. 21, no. 2, 2020, pp. 201-222.

VACURA, M., Carnapova logická syntax jazyka a problém kategoriální chyby [Carnap’s Logical Syntax of Language and the Problem of Category-Mistake], Filosofický časopis, vol. 67, no. 1, 2019, pp. 69-88.

VACURA, M., Pojem svobody u Thomase Hobbese. [The Concept of Freedom in Thomas Hobbes], Filosofický časopis, vol. 65, no. 3, 2017, pp. 385-401

VACURA, M., SVÁTEK, V., GANGEMI, A., An ontological investigation over human relations in linked data. Applied Ontology, vol. 11, no. 3, 2016, pp. 227-254.

VACURA, M., Problém přechodu od teoretické sféry k praktické v „Kritice soudnosti“. [The problem of the passage from the theoretical sphere to the practical in „The Critique of Judgement“], Filosofický časopis, vol. 63, no. 1, 2015, pp. 3-16.

VACURA, Miroslav. Analytický tomismus Krakovského kruhu [The Analytical Thomism of the Cracow Circle]. Filosofický časopis, 2011, vol. 59, no. 5, p. 689–705. Text in Czech. ISSN 0015-1831.

SVÁTEK, Vojtěch, VACURA, Miroslav, LABSKÝ, Martin. Modelling Web Service Composition for Deductive Web Mining. Computing and Informatics, 2007, no. 26, p. 255–279. ISSN 1335-9150.

Články v časopise (SCOPUS, ERIH+, RIV)

VACURA, M., „Spravedlnost dekonstrukce, dekonstrukce spravedlnosti. K Derridově koncepci spravedlnosti [Justice of Deconstruction, Deconstruction of Justice. On Derrida’s Concept of Justice]“, Právněhistorické studie, vol. 53, no. 3, 2023, pp. 193–202.

VACURA, M., „Otázka diferenciace a klasifikace násilí v současném filosoficko-politickém myšlení [The question of differentiating and classifying violence in contemporary philosophical and political thought]“, Ergot, vol. 5, no. 2, 2021, pp. 35-46.

VACURA, M., „Longino’s Concept of Values in Science“, Teorie vědy / Theory of Science, vol. 43, no. 1, 2021, pp. 3-31.

VACURA, M., „Objektivistická etika Ayn Randové [The objectivist ethics of Ayn Rand]“, Filosofie dnes, vol. 13, no. 2, 2021, pp. 119–150.

VACURA, M., Lacey’s Concept of Value-Free Science, Teorie vědy / Theory of Science, vol. 40, no. 2, 2019, pp. 211-229.

VACURA, M., Sellarsova koncepce zjevného a vědeckého obrazu [Sellars‘ Concept of Manifest and Scientific Image], E-logos – Electronic Journal for Philosophy, vol. 22, no. 2, 2015.

VACURA, Miroslav. Základní struktura Plótínovy metafyziky [The Fundamental Structure of Plotinus‘ Metaphysics]. E-logos – Electronic Journal for Philosophy, 2013, č. 10. 22 s. ISSN 1211-0442.

VACURA, Miroslav. Přirozený zákon ve filosofii 20. století a jeho zdroje [Natural Law in 20th Century Philosophy and its Sources]. E-logos – Electronic Journal for Philosophy, 2011, vol. 17, no. 23. 18 p. Text in Czech. ISSN 1211-0442.

VACURA, Miroslav. Etika Francise Hutchesona [Ethics of Francis Hutcheson]. E-logos – Electronic Journal for Philosophy, 2010, no. 15. 24 p. Text in Czech. ISSN 1211-0442.

VACURA, Miroslav. Systém kategorií u Aristotela [Aristotle’s System of Categories]. E-logos – Electronic Journal for Philosophy, 2009, no. 20. 22 p. Text in Czech. ISSN 1211-0442.

VACURA, Miroslav. Logika Johna Stuartta Milla [The logic of J.S. Mill]. Acta Oeconomica Pragensia, 2007, vol. 15, no. 5, p. 90–107. Text in Czech. ISSN 0572-3043.

VACURA, Miroslav. Základní koncepty Aristotelovy a Kantovy etiky. [Fundamental Concepts of Aristotle’s and Kant’s Ethics]. E-logos – Electronic Journal for Philosophy, 2002, 22 p. Text in Czech. ISSN 1211-0442.

Příspěvky ve sborníku z konference (Web of Science – Conference Proceedings Citation Index)

SVÁTEK, Vojtěch, ZAMAZAL, Ondřej, VACURA, Miroslav, „Categorization Power of Ontologies with Respect to Focus Classes“, In Blomqvist, E., Ciancarini, P., Poggi, F., Vitali, F., Eds., Knowledge Engineering and Knowledge Management: 20th International Conference, EKAW 2016, Bologna, Italy, November 19-23, 2016, Proceedings, Cham, Switzerland: Springer International Publishing, pp. 636–650.

HANZAL, Tomáš, SVÁTEK, Vojtěch, VACURA, Miroslav. Event Categories on the Semantic Web and Their Relationship Object Distinction. In: 9th International Conference on Formal Ontology in Information Systems (FOIS 2016). Frontiers in Artificial Intelligence and Applications [online]. Annecy, 06.07.2016 – 09.07.2016. Amsterdam : IOS Press, 2016, s. 183–196. ISBN 978-1-61499-659-0. DOI: 10.3233/978-1-61499-660-6-183. Dostupné také z: http://ebooks.iospress.nl/volumearticle/44246.

VACURA, M., The History of Computer Ethics and its Future Challenges, In: Information Technology and Society Interaction and Interdependence. Proceedings of 23rd Interdisciplinary Information Management Talks (IDIMT 2015), Sep 9-11, 2015, Poděbrady, Czech Republic, Linz: Trauner Verlag Universitat, pp. 325-333

VACURA, Miroslav. Ethical and Social Aspects of Internet Search in Historical Perspective. In: IDIMT-2013 – Information Technology, Human Values, Innovation and Economy. Linz : Trauner Verlag universitat, 2013, s. 281-288. ISBN 978-3-99033-083-8. URL: http://www.idimt.org/sites/default/files/IDIMT_2013_proceedings_final.pdf

VACURA, Miroslav, SVÁTEK, Vojtěch. Ontology Based Tracking and Propagation of Provence Metadata. Prague 07.07.2010 – 09.07.2010. In: Networked Digital Technologies [CD-ROM]. Berlin : Springer-Verlag, 2010, p. 489–496. ISBN 978-3-642-14291-8. ISSN 1865-0929.

VACURA, Miroslav, SVÁTEK, Vojtěch, SMRŽ, Pavel. A Pattern-Bassed Framework for Uncertainty Representation in Ontologies. Brno 08.09.2008 – 12.09.2008. In: SOJKA, Petr, HORÁK, Aleš, KOPEČEK, Ivan, PALA, Karel (ed.). Text, Speech and Dialogue. [online] Berlin : Springer, 2008, p. 227–234. ISBN 978-3-540-87390-7. ISSN 1611-3349. URL: http://www.springerlink.com/content/h8425031t2651445/.

VACURA, Miroslav, SVÁTEK, Vojtěch, SAATHOFF, Carsten, FRANZ, Thomas, TRONCY, Raphael. Describing Low-Level Image Features Using the COMM Ontology. San Diego 12.10.2008 – 15.10.2008. In: 15th IEEE International Conference on Image Processing. [online] San Diego : IEEE, 2008, p. 49–52. ISBN 978-1-4244-1764-3. ISSN 1522-4880. URL: http://www-video.eecs.berkeley.edu/Proceedings/ICIP2008/pdfs/0000049.pdf.

ARNDT, Richard, TRONCY, Raphael, STAAB, Steffen, HARDMAN, Lynda, VACURA, Miroslav. COMM: Designing a Well-Founded Multimedia Ontology for the Web. Busan 11.11.2007 – 15.11.2007. In: The Semantic Web. [online] Berlin : Springer-Verlag, 2007, p. 30–43. ISBN 978-3-540-76297-3. ISSN 0302-9743. URL: http://iswc2007.semanticweb.org/papers/029.pdf.

SVÁTEK, Vojtěch, LABSKÝ, Martin, VACURA, Miroslav. Knowledge Modelling for Deductive Web Mining. Whittlebury Hall 05.10.2004 – 08.10.2004. In: MOTTA, Enrico, SHADBOLT, Nigel, STUTT, Arthur, GIBBINS, Nick (ed.). Engineering Knowledge in the Age of the Semantic Web – EKAW 2004. Berlin : Springer-Verlag, 2004, p. 337–353. Lecture Notes in Computer Science 3257/2004. ISBN 3-540-23340-7. ISSN 0302-9743.

SVÁTEK, Vojtěch, KOSEK, Jiří, LABSKÝ, Martin, BRÁZA, Jiří, KAVALEC, Martin, VACURA, Miroslav, VÁVRA, Vladimír, SNÁŠEL, Václav. Rainbow – Multiway Semantic Analysis of Websites. Prague 01.09.2003 – 05.09.2003. In: DEXA 2003. Los Alamitos : IEEE, 2003, p. 635–639. ISBN 0-7695-1993-8.

Příspěvky ve sborníku z konference (Scopus Index)

VACURA, M., „Privacy and linked data on the internet – What to annotate and how?“, IDIMT 2021 – Pandemics: Impacts, Strategies and Responses, 29th Interdisciplinary Information Management Talks, Linz: Trauner Verlag Universitat, pp. 351-358.

SVÁTEK, V., KĽUKA, J., VACURA, M., HOMOLA, M., DUDÁŠ, M., „Patterns for Referring to Multiple Indirectly Specified Objects (MISO): Analysis and Guidelines“, In Hayn D., S. G., Ed., Studies in Health Technology and Informatics. 15th Annual Conference on Health Informatics meets Digital Health (dHealth 2021), IOS Press BV, pp. 1-24.

VACURA, M., „Towards New Ways of Modeling Deontic Concepts in Ontologies“, In Barton, A., Seppälä, S., Porello, D., Hedblom, M. M., Kutz, O., Righetti, G., Porello, D., Masolo, C., Eds., Proceedings of the Joint Ontology Workshops 2019, Episode V: The Styrian Autumn of Ontology, Aachen, Germany: CEUR-WS.org. [bibtex]

DUDÁŠ, M., SVÁTEK, V., VACURA, M., ZAMAZAL, O., Starting ontology development by visually modeling an example situation – A user study, In: Ivanova, V., Lambrix, P., Lohmann, S., Pesquita, C., Eds., Proceedings of the Second International Workshop on Visualization and Interaction for Ontologies and Linked Data (VOILA 2016) co-located with the 15th International Semantic Web Conference (ISWC 2016), Aachen, Germany: CEUR-WS.org, pp. 114-119

VACURA, Miroslav, SVÁTEK, Vojtěch. Towards a Deontic Cognitive Event Ontology. In: KUTZ, Oliver, DE CESARE, Sergio, HEDBLOM, Maria M., BESOLD, Tarek T., VEALE, Tony (ed.). Proceedings of the Joint Ontology Workshops 2016 (JOWO 2016) [online]. Annecy, 06.07.2016 – 09.07.2016. Aachen : CEUR-WS, 2016. 14 s. ISSN 1613-0073. Dostupné z: http://ceur-ws.org/Vol-1660/caos-paper3.pdf.

SVÁTEK, V., SERRA, S., VACURA, M., HOMOLA, M., KĽUKA, J., B-Annot: Supplying background model annotations for ontology coherence testing, In: Proceedings of 3rd International Workshop on Debugging Ontologies and Ontology Mappings, WoDOOM 2014; Anissaras/Hersonissou; Greece; 26 May 2014, pp. 59-66. Dostupné z: http://ceur-ws.org/Vol-1162/paper6.pdf.

SVÁTEK, Vojtěch, VACURA, Miroslav, HOMOLA, Martin, KĽUKA, Ján. Mapping Structural Design Patterns in OWL to Ontological Background Models. In: K-CAP ’13 – Proceedings of the seventh international conference on Knowledge capture. [online] Banff, 23.06.2013 – 26.06.2013. New York : ACM, 2013, s. 117–120. ISBN  978-1.4503-2102-0. URL: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2479847. DOI=10.1145/2479832.2479847 http://doi.acm.org/10.1145/2479832.2479847

HOMOLA, Martin, KĽUKA, Ján, SVÁTEK, Vojtěch, VACURA, Miroslav. Towards Typed Higher-Order Description Logics. In: Informal Proceedings of the 26th International Workshop on Description Logics (DL 2013). [online] Ulm, 23.07.2013. Cáchy : CEUR-WS, 2013, s. 221–233. ISSN 1613-0073. URL: http://ceur-ws.org/Vol-1014/paper_88.pdf

SVÁTEK, Vojtěch, HOMOLA, Martin, KĽUKA Ján, VACURA, Miroslav. Metamodeling-Based Coherence Checking of OWL Vocabulary Background Models. In: Proceedings of the 10th International Workshop on OWL: Experiences and Directions (OWLED 2013) [online] Cáchy : CEUR-WS, 2013, p. 1–12. ISSN 1613-0073. URL: http://ceur-ws.org/Vol-1080/ .

TSATSOU, D., NIXON, L., MANCAS, M., VACURA, Miroslav, KLEIN, R., LEROY, J., KUCHAŘ, Jaroslav, KLIEGR, Tomáš, KOBER, M., LOLI, M., MEZARIS, V. Contextualised user profiling in networked media environments. Montreal 17.07.2012. In: UMAP 2012. [online] Cáchy : CEUR-WS, 2012, p. 1–12. ISSN 1613-0073. URL: http://ceur-ws.org/Vol-872/.

VACURA, Miroslav, SVÁTEK, Vojtěch. Ontology of Ontology Patterns as Linked Data Integration Tool. Lisbon 15.10.2010. In: KIELD-2010.[online] Cáchy : CEUR-WS, 2010, p. 64–65. ISSN 1613-0073. URL: http://ftp.informatik.rwth-aachen.de/Publications/CEUR-WS/Vol-631/.

VACURA, Miroslav, SVÁTEK, Vojtěch. Ontological Analysis of Human Relations for Semantically Consistent Transformations of FOAF Data. Lisbon 15.10.2010. In: KIELD-2010. [online] Cáchy : CEUR-WS, 2010, p. 15–27. ISSN 1613-0073. URL: http://ftp.informatik.rwth-aachen.de/Publications/CEUR-WS/Vol-631/.

SVÁTEK, Vojtěch, ZAMAZAL, Ondřej, VACURA, Miroslav. Adapting Ontologies to Content Patterns using Transformation Patterns. Shanghai 08.11.2010. In: WOP 2010 – Workshop on Ontology Patterns. [online] Cáchy : CEUR-WS, 2010, p. 1–15. ISSN 1613-0073. URL: http://CEUR-WS.org/Vol-671.

SVÁTEK, Vojtěch, VACURA, Miroslav, RALBOVSKÝ, Martin, ZAMAZAL, Ondřej, PARSIA, Bijan. OWL Support for (Some) Non-Deductive Scenarios of Ontology Usage. Karlsruhe 26.10.2008 – 27.10.2008. In: OWLED 2008. [online] Karlsruhe : Sematic Web (OWL), 2008, p. 1–4. URL: http://www.webont.org/owled/2008/program.html.

VACURA, Miroslav, SVÁTEK, Vojtěch, SMRŽ, Pavel, SIMOU, Nick. A Pattern-based Framework for Representation of Uncertainty in Ontologies. Busan 11.11.2007 – 15.11.2007. In: Uncertainty Reasoning for the Semantic Web. [online] Busan : BEXCO, 2007, p. 1–2. URL: http://c4i.gmu.edu/ursw2007/files/papers/URSW2007_P6_VacuraEtAI.pdf.

SMRŽ, Pavel, VACURA, Miroslav, ŠVÁB, Ondřej. Uncertainty Extensions to Ontologies as a Tool for Semantic Interpretation in Audiovisual Systems. Athens 06.12.2006 – 08.12.2006. In: samt 2006. [online] Athens : CEUR-WS, 2006, p. 27–28. ISSN 1613-0073. URL: http://sunsite.informatik.rwth-aachen.de/Publications/CEUR-WS//Vol-233/p27pdf.

PRAKS, Pavel, ČERNOHORSKÝ, Jindřich, SVÁTEK, Vojtěch, VACURA, Miroslav. Human Expert Modelling Using Semantics-Oriented Video Retrieval for Surveillance in Hard Industry. Alghero 18.09.2006 – 20.09.2006. In: MobiMedia 2006 [CD-ROM]. Sardinia : ACM, 2006, p. 1–5. ISBN 1-59593-533-9.

SVÁTEK, Vojtěch, VACURA, Miroslav. Automatic Composition of Web Analysis Tools: Simulation on Classification Templates. Točná 14.09.2005 – 16.09.2005. In: SVÁTEK, Vojtěch, SNÁŠEL, Václav (ed.). RAWS 2005. Ostrava : VŠB TU, 2005, p. 78–84. ISBN 80-248-0864-1.

LABSKÝ, Martin, VACURA, Miroslav, PRAKS, Pavel. Web Image Classification for Information Extraction. Točná 14.09.2005 – 16.09.2005. In: SVÁTEK, Vojtěch, SNÁŠEL, Václav (ed.). RAWS 2005. Ostrava : VŠB TU, 2005, p. 55–62. ISBN 80-248-0864-1.

Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí

VACURA, M., „The Problem of the Will in Wittgenstein’s Tractatus“, In Pichler, A., Heinrich-Ramharter, E., Stadler, F., Eds., 100 Years of Tractatus Logico-Philosophicus — 70 Years after Wittgenstein’s Death. A Critical Assessment. Contributions of the 44th International Wittgenstein Symposium, Kirchberg am Wechsel, Austria, August 6-12, 2023, Austrian Ludwig Wittgenstein Society (ALWS), pp. 598–605.

VACURA, M., „Neurophilosophical Perspectives on Wittgenstein’s Puzzles of the Will“, In Hrachovec, H., Mácha, J., Eds., Platonism. Contributions of the 43th International Wittgenstein Symposium, Kirchberg am Wechsel, Austria, August 7-13, 2022, Austrian Ludwig Wittgenstein Society (ALWS), pp. 180–182.

VACURA, M., „Wittgenstein and Stoic Fatalism„, In Siegetsleitner, A., Oberprantacher, A., Frick, M., Eds., Crisis and Critique. Contributions of the 42th International Wittgenstein Symposium, Kirchberg am Wechsel, Austria, August 4-10, 2018, Austrian Ludwig Wittgenstein Society (ALWS), 2019, pp. 253–255.

VACURA, M., „Wittgenstein and the Problem of Will in Philosophical Investigations“, In Mras, G. M., Weingartner, P., Ritter, B., Eds., The Philosophy of Logic and Mathematics. Contributions of the 41th International Wittgenstein Symposium, Kirchberg am Wechsel, Austria, August 5-11, 2018, Austrian Ludwig Wittgenstein Society (ALWS), pp. 261–263.

SVÁTEK, Vojtěch, KĽUKA, Ján, VACURA, Miroslav, HOMOLA, Martin. Pattern Alternatives for Referring to Multiple Indirectly Specified Objects. In: Workshop on Ontology Design and Patterns (WOP 2017) [online]. Wien, 21.10.2017. Cáchy : CEUR, 2017. 15 s. ISSN 1613-0073.

SVÁTEK, V., ZAMAZAL, O. and VACURA, M., „Fokusovaná kategorizační síla webových ontologií“, Data a znalosti 2017. Plzeň 05.10.2017 – 06.10.2017, Plzeň: ZU Plzeň, pp. 146–150

VACURA, M., „Young Wittgenstein’s Account of the Will, Action and Expectation“, In Limbeck-Lilienau, C., Stadler, F., Eds., The Philosophy of Perception and Observation. Contributions of the 40th International Wittgenstein Symposium, Kirchberg am Wechsel, Austria, August 6-12, 2017, Austrian Ludwig Wittgenstein Society (ALWS), pp. 262-264.

ŠIMKO, A., VACURA, M. and ZAMAZAL, O., „LAAOS: Logical Aspects of Adaptable Ontological Schemas (Project Overview)“, Znalosti 2014. Jasná pod Chopkom, 26.09.2014 – 27.09.2014, Praha: Oeconomica, pp. 58-61.

HOMOLA, M., KĽUKA, J., SVÁTEK, V., VACURA, M., „Typed Higher-Order Variant of SROIQ – Why Not?“, In Bienvenu, M., Ortiz, M., Rosati, R., Simkus, M., Eds., Informal Proceedings of the 27th International Workshop on Description Logics, Vienna, Austria, July 17-20, 2014., CEUR-WS.org, pp. 567-578.

SVÁTEK, V., VACURA, M., HOMOLA, M., Kl’KĽUKA, J., „Towards Conceptual Structure Verification of Linked Data Vocabularies“, Intelligent and Knowledge Oriented Technologies. Smolenice 22.11.2012 – 23.11.2012., Bratislava: Nakladateľstvo STU.

SVÁTEK, Vojtěch, ZAMAZAL, Ondřej, DUDÁŠ, M., VACURA, Miroslav. Projekt PatOMat – automatické zpracování návrhových vzorů v ontologických modelech [PatOMat project – Automation of Ontology Pattern Detection and Exploitation]. Mikulov 14.10.2012 – 16.10.2012. In: Znalosti 2012. Praha : Matfyzpress, 2012, p. 113–116. Text in Czech. ISBN 978-80-7378-220-7.

SVÁTEK, Vojtěch, VACURA, Miroslav, HOMOLA, M., KĽUKA, J. Towards Conceptual Structure Verification of Linked Data Vocabularies. Smolenice 22.11.2012 – 23.11.2012. In: Intelligent and Knowledge Oriented Technologies. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012, p. 89–92. ISBN 978-80-227-3812-5.

VACURA, Miroslav, VYMAZALOVÁ, Hana. Využití metod znalostního inženýrství při analýze parametrů z pohřebišť staroegypských úředníků [Using Methods of Knowledge Engineering for the Analysis of the Materiál from Cementeries of the Ancient Egyptian Officials]. Bratislava 13.02.2008 – 15.02.2008. In: Znalosti 2008. Bratislava : STU, 2008, p. 383–386. Text in Czech. ISBN 978-80-227-2827-0.

VACURA, Miroslav, TRONCY, Raphael. Towards a simplifications of COMM-based multimedia annotations. Saarbrucken 31.10.2008 – 03.11.2008. In: ESCHENBACH, Carola, GRUNINGER, Michael (ed.). Formal Ontology in Information Systems. [online] DFKI, 2008, p. 67–72. URL: http://fois08.dfki.de/proceedings/FOIS08PosterProceedings.pdf.

VACURA, Miroslav, SVÁTEK, Vojtěch. Pattern-Based Representation and Propagation of Provenance Metadata in Ontologies. Acitrezza 29.09.2008 – 03.10.2008. In: EKAW 2008. [online] Acitrezza : EKAW, 2008, p. 66–68. URL: http://ekaw2008.inrialpes.fr/EKAW2008PosterDemoProceedings.pdf.

SVÁTEK, Vojtěch, BERKA, Petr, NEMRAVA, Jan, PETRÁK, Josef, PRAKS, Pavel, VACURA, Miroslav, IZQUIERDO, E., STEWART, Craig. The K-Space Network of Excellence: on the Way to ‚Semantic‘ Multimedia. Bratislava 13.02.2008 – 15.02.2008. In: Znalosti 2008. Bratislava : STU, 2008, p. 421–425. ISBN 978-80-227-2827-0.

SVÁTEK, Vojtěch, VACURA, Miroslav. Ontologické inženýrství [Ontological engineering]. Brno 20.10.2007 – 23.10.2007. In: DATAKON 2007.Brno : Masarykova univerzita, 2007, p. 60–91. Text in Czech. ISBN 978-80-7355-076-9.

SVÁTEK, Vojtěch, TEN TEIJE, Annette, VACURA, Miroslav. Web Service Composition for Deductive Web Mining: A Knowledge Modelling Approach. Ostrava 09.02.2005 – 11.02.2005. In: POPELÍNSKÝ, Luboš, KRÁTKÝ, Michal (ed.). Znalosti 2005. Ostrava : VŠB TU, 2005, p. 108–119. ISBN 80-248-0755-6.

SVÁTEK, Vojtěch, VACURA, Miroslav. Problem-Solving Models of Website Analysis. Budapest 20.05.2003 – 24.05.2003. In: WWW2003.Budapest : WWW2003, 2003. 2 p.

VACURA, Miroslav. Klasifikace WWW dokumentů na základě URL. In: Sborník přednášek konference Znalosti 2003. 1.vydání. VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2003. str. 398.

VACURA, Miroslav. Rozpoznávání obrazových informací na internetu. In: Sborník přednášek konference Znalosti 2001. 1.vydání. VŠE Praha, 2001. str. 294.

Příspěvky ve sborníku z národní konference

VACURA, M., „Hugo Grotius a zákony války [Hugo Grotius and laws of war]“, In Babka, O., Krist, J., Eds., Válka v ekonomicko-filosofických souvislostech, Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomia, 2022, pp. 91-100.

VACURA, M., „Etické otázky provozu autonomních vozidel ve středoevropském kontextu [Ethical issues of the operation of autonomous vehicles in the Central European context]“, Etika v 21. století. Sborník vybraných příspěvků z 2. ročníku mezinárodní vědecké konference, České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2022, pp. 84-90.

VACURA, Miroslav. Informační etika a Internet [Information ethic and Internet]. In: Sborník prací účastníků vědeckého semináře doktorandského studia Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze. Praha : VŠE, 2000, p. 102–110. Text in Czech.

Editorská práce

Klyuev, V., Mozgovoy, M., Borgo, S., Budzynska, K., Carrara, M., Cybulka, J., Dobrynin, V., Goczyla, K., Haralambous, Y., Homenda, W., Jin, Q., Kaczmarek, J., Kakkonen, T., Kulicki, P., Lai, C., Leonelli, S., Ludwig, S., Martinek, J., Mirenkov, N., Morshed, A., Nalepa, G., Palma, R., Piasecki, M., Pyshkin, E., Reformat, M., Shtykh, R., Soldatova, L., Suárez De Figueroa Baonza, M., Tadeusiewicz, T., Trypuz, R., Vacura, M., Vargiu, E., Vazhenin, A., Wang, H., Wu, S., Zadrozny, S., Lawrynowicz, A., Eds., Proceedings of 3rd International Workshop on Advances in Semantic Information Retrieval, 2013.

Skripta

VLČEK, Miroslav, VACURA, Miroslav., Úvod do filosofie společnosti a dějin. [Introduction to Philosophy of Society and History], 2 vydání, Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2014.

VLČEK, Miroslav, VACURA, Miroslav. Úvod do filosofie společnosti a dějin [Introduction to Philosophy of Society and History]. Praha : Oeconomica, 2011. 150 p. Text in Czech. ISBN 978-80-245-1785-8.

VLČEK, Miroslav, VACURA, Miroslav. Vybrané texty z politické filosofie. 2. díl [Political Philosophy – Selected Texts. Vol. 2]. Praha : Oeconomica, 2009. 113 p. Text in Czech. ISBN 978-80-245-1485-7.

VLČEK, Miroslav, KUNCA, Tomáš, VACURA, Miroslav. Úvod do filosofie – vybrané texty [Introduction to Philosophy – Selected Texts]. Praha : Oeconomica, 2009. 120 p. Text in Czech. ISBN 978-80-245-1538-0.

VLČEK, Miroslav, VACURA, Miroslav. Vybrané texty z politické filosofie. 1. díl [Political Philosophy – Selected Texts. Vol. 1]. Praha : Oeconomica, 2008. 109 p. Text in Czech. ISBN 978-80-245-1385-0.

VLČEK, Miroslav, VACURA, Miroslav. Vybrané texty z politické filosofie. 2. díl [Political Philosophy – Selected Texts. Vol. 2]. Praha : Oeconomica, 2007. 110 p. Text in Czech. ISBN 978-80-245-1205-1.

VLČEK, Miroslav, VACURA, Miroslav. Vybrané texty z politické filosofie. 1. díl [Political Philosophy – Selected Texts. Vol. 1]. Praha : Oeconomica, 2006. 97 p. Text in Czech. ISBN 80-245-1064-2.

KUNCA, Tomáš, VACURA, Miroslav. Empirismus a analytická filosofie [Empiricism and Analytical Philosophy]. Praha : Oeconomica, 2005. 119 p. Text in Czech.

Výzkumné zprávy

SVÁTEK, Vojtěch, ZAMAZAL, Ondřej, SERRA, S., VACURA, Miroslav. Ontological Annotation of Vocabularies and its Impact on Mapping Discovery and Verification. [Research Report]. LOD2 D4.4a Deliverable. Prague : VŠE, 2013. URL: http://svn.aksw.org/lod2/D4.4a/public.pdf

SVÁTEK, Vojtěch, HOMOLA, Martin, KĽUKA, Ján, VACURA, Miroslav. 
Ontological Distinctions for Linked Data Vocabularies
. Technical Reports in
Informatics, no. TR-2013-039, FMFI, Comenius University, Bratislava, 2012. URL: http://kedrigern.dcs.fmph.uniba.sk/reports/display.php?id=54

VACURA, Miroslav. Pornografie na Internetu. In: Sklenák, Vilém (ed.). Data, informace, znalosti 2003. [Research Report]. LISP-2003-1. Praha : VŠE, 2003. 67 p.

VACURA, Miroslav. Multiway Approach to Content Recognition on Internet. [Research Report]. LISP-2002-2. Praha : VŠE, 2002. 14 p.

SVÁTEK, Vojtěch, KOSEK, Jiří, VACURA, Miroslav. Ontology Engineering for Multiway Acquisition of Web Metadata. [Research Report]. LISP-2002-1. Praha : VŠE, 2002.