Základní informace

Katedra filosofie Národohospodářské fakulty VŠE v Praze usiluje o to, aby studentům umožnila nahlédnout širší intelektuální kontext oborů, na něž se při svém studiu zaměřují. Nabízí předměty zaměřené na získání důkladné orientace v metodologii společenských a zvláště ekonomických věd a zprostředkuje také kontakt s nejdůležitějšími součástmi filosofického a duchovně-kulturního dědictví naší civilizace.

Katedra filosofie zajišťuje výuku vedlejší specializace Filosofie a metodologie vědy a povinných předmětů NF Psaní a obhajoba odborné práce a Úvod do filosofie.

Vědecko-výzkumná činnost katedry se soustřeďuje na dvě základní oblasti:

  • Oblast odborné filosofické problematiky:  problémy dějin filosofie a ontologie, axiologie, kognitivních věd, etiky, estetiky, empirické a transcendentální filosofie, fenomenologie a ontologie společenské skutečnosti.
  • Oblast metodologie společenských a ekonomických věd: otázky metodologie a fiosofie ekonomie, metodologické problémy kvantifikace a informatizace atd. V rámci řešení této problematiky katedra spolupracuje s Liberálním institutem v Praze, kde její členové přispívají k ujasňování metodologických otázek výzkumných projektů této instituce.

Ve vědecké oblasti udržuje katedra kontakty s celou řadou zahraničních odborníků a vědeckých společností: Doc. Pavlík udržuje trvalé kontakty se Společností Mont Pelerin (Mont Pelerin Society), Mezinárodní brentanovskou společností, s Rakouskou společností L. Wittgensteina a s Institute for Formal Ontology and. Medical Information Science, Saarland University (SRN); v letech 1994-2000 působil jako člen redakční rady časopisu Studies in East European Thought (Fribourg, Švýcarsko), nyní je členem redakční rady časopisu Jahrbuch für Philosophie Mitteleuropas, v letech 1995-1998 spolupracoval s Nadací Friedricha Naumanna (SRN).

Dalšími zahraničními partnery katedry filosofie jsou Fakulta informatiky a informačných technológií, Slovenská technická univerzita Bratislava (spolupráce na projektu Kognitivní informatika), University of Oxford, Balliol College (T. Kunca je držitelem statusu „Old Member of Balliol College“), Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie (spolupracuje J. Vaněk); M. Vacura v rámci EU projektu K-Space řešeném na KIZI VŠE spolupracuje s celou řadou zahraničních institucí, jako jsou např. Queen Mary University of London (QMUL), Dublin City University (DCU), Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI), German Research Centre for Artificial Intelligence (DFKI).

Na pozvání katedry hostovala na VŠE řada významných zahraničních filosofů, jako např. K. Wilkes (Oxford), B. Smith (SUNY, Buffalo, IFOMIS, Saarland), R. Walker (Oxford), J. Woleński (Krakov), F. R. Hrubi (Vídeň) aj.; tito experti přednesli během svého pobytu přednášky pro pracovníky i studenty VŠE.