Grantové projekty

Grantové projekty (Interní grantová agentura VŠE)

2018: Konference Současná filosofie vědy

Cílem projektu je vytvořit prostor pro setkání českých a slovenských odborníků zabývajících se tématy, v nichž jsou vědecké metody a teorie předmětem filosofické reflexe, nebo kde je filosofické zkoumání obohacováno poznatky vědy. Konference se zaměří na filosoficky relevantní aspekty společenských a behaviorálních věd. Vybrané příspěvky budou publikovány v časopise Teorie vědy / Theory of Science, který vydává Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti při Filosofickém ústavu AV ČR. Časopis je indexován mimo jiné v databázích Scopus a ERIH Plus.

Řešitel: P. Špecián

2013: Apriorismus a geneze etických pravidel 

Cílem projektu je analýza vztahu Englišovy teleologické koncepce a Misesovy praxeologie, Englišovo pojetí etiky, analýza evolučního pohledu na vznik a genezi etických pravidel a popularizace Englišova teoretického přístupu v zahraničí. Výsledkem projektu bude publikace části rukopisu Englišovy Velké logiky, odeslání třech článků do odborných periodik (jeden do zahraničního časopisu) a výstupy na mezinárodních konferencích. Součástí projektu bude i uspořádání odborného kolokvia v Nicově zaměřeného na filosoficko-ekonomické otázky a kde budou taktéž prezentovány prvotní výsledky práce.

Řešitel: J. Melzochová

2012: Metodologie ekonomie – ekonomická teorie a problém introspekce 

Projekt se zaměřil na projasnění problému adekvátní metody studia komplexních společenských jevů. Metoda introspekce je důležitou složkou metodologického subjektivismu a individualismu, a debata o ní je zároveň debatou o základních východiscích pojímání skutečnosti v rámci ekonomie. Zkoumání směřovalo k aktuálním metodologickým trendům, jež reprezentuje Hausman, Caldwell či D. McCloskey, a stejně tak k propojení mezi ekonomií a dalšími vědami (psychologie, sociologie), které nabylo relevance např. ve spojení s behaviorální ekonomií (Kahneman) či Schutzovými analýzami sociální konstrukce přirozeného světa, na jehož půdě se konstituuje jednání ekonomického aktéra.

Řešitel: P. Špecián

2011: Filosofické základy metodologie ekonomie

Projektu navazující na tradici zkoumání filosofických základů metodologie současné ekonomie. Cílem byla reflexe vývoje moderních metodologických trendů v širším kontextu evropského filosofického myšlení.

Řešitel: P. Špecián

2010: Filozofie, etika a ekonomické teorie skotského osvícenství

Projekt zaměřený na historické a systematické vazby filozofie, etiky a ekonomické teorie skotského osvícenství, zejména rodící se „klasické politické ekonomie“ (a to i při zohlednění vlivu dobové – zejména newtonovské – (přírodo)vědy (natural philosophy).

Řešitel: T. Kunca

Grantové projekty (externí financování)

F. A. Hayek a teorie spontánního řádu      (1999-2001; GAČR 402/99/0848; řešitel J. Pavlík)

Kognitivní vědy a vědecké metody      (2002-2004; GAČR 401/02/1263; řešitel K. Pstružina)

Filosofie a metodologie ekonomických věd      (2002-2004; GAČR 402/02/1544; řešitel J. Pavlík)

Filosofie a metodologie vědy      (1999; Fond rozvoje vysokých škol MŠMT F5/1747; řešitel K. Pstružina)

Ekonomická a informační etika      (2000; Fond rozvoje vysokých škol MŠMT F5/001; řešitel J. Vaněk)

Filosofie a metodologie vědy – distanční studium      (2002; Fond rozvoje vysokých škol MŠMT F5/1588; řešitel K. Pstružina)

Rozum a jistota (Ke konstrukci novověké filosofie a vědy)      (2004-2006; GAČR 401/04/1067; řešitel M. Hemelík)

Vzorce operací lidského myšlení      (2005-2006; GAČR 401/05/0015; řešitel K. Pstružina)

Spontánní geneze jazyka      (2006-2008; GAČR 401/06/0413; řešitel J. Pavlík)

Kognitivní informatika (Projekt ESF JPD, reg.č.3206; 2006-2008; řešitel V. Řepa a J. Pavlík)

Monotematické sborníky vydané Katedrou filosofie v řadě Acta Oeconomica Pragensia

K filosofii René Descarta (ed. M. Hemelík), Acta Oeconomica Pragensia 5/1996, VŠE, Praha 1996, ISSN 0572-3043

Filosofie, ekonomie, věda (ed. M. Hemelík), Acta Oeconomica Pragensia 3/1998, VŠE, Praha 1998, ISSN 0572-3043

Filosofie: myšlení, umění, život (eds. J. Pavlík, M. Hemelík), Acta Oeconomica Pragensia,

Mimořádné vydání při příležitosti 60. narozenin doc. PhDr. Karla Pstružiny, CSc., Vysoká škola ekonomická, Praha 2000, ISSN 0572-3043

Filosofie a metodologie ekonomických věd (ed. V. Kyprý), Acta Oeconomica Pragensia 7/2001, Vysoká škola ekonomická, Praha 2001, ISSN 0572-3043

Evropská integrace a vstup České republiky do Evropské unie z pohledů humanitních věd (ed. J. Pavlík), Acta Oeconomica Pragensia 2/2004, Vysoká škola ekonomická, Praha 2004, ISSN 0572-3043

Existencialismus a společnost (ed. J. Vaněk), Acta Oeconomica Pragensia 5/2005, Vysoká škola ekonomická, Praha 2005, ISSN 0572-3043

Klasický pozitivismus dnes (ed. T. Kunca), Acta Oeconomica Pragensia 5/2007, Vysoká škola ekonomická, Praha 2005, ISSN 0572-3043