Nicov 2007 – Mládí a filosofie

Za podpory Fakulty informatiky a statistiky uspořádala katedra filosofie ve dnech 4.-6.5. v Nicově kolokvium k 30. výročí umrtí profesora Jana Patočky, jež se odehrálo pod názvem Patočkova článku z roku 1941: „Mládí a filosofie“. Kolokvia se účastnili jak členové katedry filosofie, tak mladí učitelé a doktorandi z různých kateder FIS a FN, které vedle zájmu o „věc myšlení“ spojovalo i to, že jsou absolventy oboru filosofie jako vedlejší specializace na VŠE Praha. V krásném prostředí (tentokrát uslzené) Šumavy tak vznikla tvůrčí dílna usilující o zpřítomnění Patočkova odkazu „nejen“ v rovině filosofické THEORIA, ale také v rovině „péče o duši“, reflektující a respektující specifické podmínky a požadavky různých oborů pěstovaných na VŠE. Pro nicovská kolokvia již tradiční otevřenost a duch kolegiality i tentokrát přinesl své plody v podobě řady věcných podnětů jak pro kultivaci metodologické roviny filosofie ve vztahu k ekonomickým vědám, tak pro hledání cest zpřítomnění filosofického myšlení při výuce posluchačů – mládí v epoše „informační společnosti“ či „tekuté modernosti“.