PhDr. Ing. Miroslav Vlček, Ph.D.

Knižní monografie

VACURA, M. a kol., Přehled dějin novověké filosofie. Perspicibilis historia philosophiae II. [An Outline of History of Modern Philosophy]. 1. vyd. Praha, Nakladatelství Oeconomica, 2013, ISBN 978-80-245-1932-6. (Další autoři: HEMELÍK, Martin, KRIST, Jan, VLČEK, Miroslav).

VLČEK, Miroslav a kol., Přehled dějin poklasické a současné filosofie. Perspicibilis historia philosophiae III. [An Overview of the History of Post-Classical and Contemporary Philosophy], Praha, Nakladatelství Oeconomica, 2014, ISBN 978-80-245-2071-1 (Další autoři: Krist, J., Kunca, T., Kyprý, V., Pavlík, J., Vacura, M.).

VLČEK, Miroslav, Dějiny a společnost. K některým antickým, středověkým a novověkým pojetím filosofie společnosti a dějin, Praha, Nakladatelství Oeconomica, 2017, ISBN 978-80-245-2253-1.

BENYOVSZKY, Ladislav. Úvod do filosofického myšlení. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství Aleš Čeněk, 2007. 559 s. ISBN 978-80-7380-040-6. (Další autoři: HOLEČEK, Tomáš,HEMELÍK, Martin, KRIST, Jan, MAREK, Jakub, VLČEK, Miroslav, KUNCA, Tomáš, PETŘÍČEK, Martin).

VLČEK, Miroslav, HEMELÍK, Martin. Přehled dějin antické a středověké filosofie. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2012. 322 s. ISBN 978-80-245-1913-5.

Knižní monografie – příspěvek

VLČEK, Miroslav. Filosofická propedeutika – §65-70, závěr, dodatek. In: BENYOVSZKY, Ladislav, HEMELÍK, Martin, KUNCA, Tomáš, VLČEK, Miroslav, PETŘÍČEK, Miroslav, KRIST, Jan. Filosofická propedeutika. Praha : SOFIS, 2001, s. 92–122, 225-257. ISBN 80-902785-2-3.

VLČEK, Miroslav. K založení Aristotelových ekonomických představ. In: PAVLÍK, Ján (ed.). Filosofické základy metodologie ekonomických věd I. Praha : Oeconomica, 2002, s. 261–271. ISBN 80-245-0468-5.

Články v časopise – recenzované

VLČEK, Miroslav. ALETHEIA kai HE PROTE FILOSOFIA (Místo a úloha pravdy v rámci Aristotelova tázání po jsoucnu jako jsoucím). E-Logos – Electronic Journal for Philosophy [online], 2002. 9 s. ISSN 1211-0442. URL: http://nb.vse.cz/kfil/elogos/history/vlk1-02.pdf.

VLČEK, Miroslav. ALETHEIA kai LOGOS (I.) „Řečové” tj. kategoriální a odkrývající způsoby tématisace bytí jsoucího u Aristotela). E-Logos – Electronic Journal for Philosophy [online], 2002. 11 s. ISSN 1211-0442. URL: http://nb.vse.cz/kfil/elogos/history/vlk2-02.pdf.

VLČEK, Miroslav. ALETHEIA kai NOESIS (Místo pravdy v Aristotelově koncepci poznání). E-Logos – Electronic Journal for Philosophy [online], 2002. 7 s. ISSN 1211-0442. URL:http://nb.vse.cz/kfil/elogos/history/vlk3-02.pdf.

VLČEK, Miroslav. Aletheia kai logos apofantikos. E-Logos – Electronic Journal for Philosophy [online], 2003. 13 s. ISSN 1211-0442. URL: http://nb.vse.cz/kfil/elogos/history/vlk4-02.pdf.

VLČEK, Miroslav. K Aristotelovu pojetí logu. E-Logos – Electronic Journal for Philosophy [online], 2003. 21 s. ISSN 1211-0442. URL: http://nb.vse.cz/kfil/elogos/history/vlk2-03.pdf.

VLČEK, Miroslav. K některým Starozákonním souvislostem Kierkegaardova abrahámovského příběhu. Acta Oeconomica Pragensia, 2005, roč. 13, č. 5, s. 122–134. ISSN 0572-3043.

VLČEK, Miroslav. K některým aspektům antického pojetí dějin. E-logos – Electronic Journal for Philosophy [online], 2010, č. 16. 18 s. ISSN 1211-0442. URL: http://e-logos.vse.cz/index.php?article=293.

VLČEK, Miroslav. O Platónově cestě od Erota k Logu. E-logos – Electronic Journal for Philosophy [online], 2011, roč. 17, č. 21. 20 s. ISSN 1211-0442. URL: http://e-logos.vse.cz/index.php?article=311.

Články v časopise

VLČEK, Miroslav. Aristotelovo pojetí pohybu. E-Logos – Electronic Journal for Philosophy, 1994.

VLČEK, Miroslav. Aristotelův přístup k problematice pohybu. E-Logos – Electronic Journal for Philosophy, 1994.

VLČEK, Miroslav. Nastolení otázky pohybu v řecké filosofii. E-Logos – Electronic Journal for Philosophy, 1994.

VLČEK, Miroslav. Reakce na Parmenidovy závěry o pohybu a Aristotelova koncepce „FYSIS”. E-Logos – Electronic Journal for Philosophy, 1994.

VLČEK, Miroslav. Několik pochybností o Descartově pochybování. Acta Oeconomica Pragensia, 1996, roč. 4, č. 5, s. 33–43. ISSN 0572-3043.

VLČEK, Miroslav. Meditace nad smyslem metafysiky (Jedna z možných úvah nad povahou metafysiky). Acta Oeconomica Pragensia, 1998, roč. 6, č. 3, s. 184–192. ISSN 0572-3043.

Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí

VLČEK, Miroslav. K otázce myšlení/řeči v Aristotelově filosofii. Liberec 02.09.2003 – 04.09.2003. In: Myšlení, jazyk, řeč. Liberec : SCHOLÉ FILOSOFIA, 2004, s. 274–312. ISBN 80-902997-3-3.

Skripta

VLČEK, Miroslav, VACURA, Miroslav., Úvod do filosofie společnosti a dějin [Introduction to Philosophy of Society and History], 2. vydání, Praha, Nakladatelství Oeconomica, 2014, ISBN 978-80-245-2039-1.

BENYOVSZKY, Ladislav, KUNCA, TomášPAVLÍK, JánVLČEK, MiroslavVybrané texty k propedeutice filosofické. 1. vyd. Praha : VŠE, 1990. 48 s. ISBN 80-7079-649-9.

BENYOVSZKY, Ladislav, HEMELÍK, MartinVLČEK, MiroslavVANĚK, JiříPAVLÍK, Ján, KUNCA, T., SLOUKOVÁ, DanicaKYPRÝ, VladimírÚvod do filosofie. 1.vyd. Praha : VŠE, 1992. 272 s.

VLČEK, MiroslavÚvod do klasické (aristotelské) logiky. 1. vyd. Praha : VŠE, 1996. 114 s. ISBN 80-7079-799-1.

VLČEK, MiroslavSešity k dějinám filosofie. I. Přehledné dějiny antické filosofie – část 1. 1. vyd. Praha : VŠE, 1998. 100 s. ISBN 80-7079-717-7.

HEMELÍK, MartinKYPRÝ, VladimírKUNCA, TomášVLČEK, MiroslavVANĚK, Jiří, PAVLÍK, Jano, SLOUKOVÁ, DanicaProdromus philosophiae aneb uvedení do filosofie.1. vyd. Praha : VŠE, 1999. 154 s. ISBN 80-7079-766-5.

VLČEK, MiroslavSešity k dějinám filosofie I. Přehled antické filosofie, část 2. 1. vyd. Praha : VŠE, 2000. 140 s. ISBN 80-245-0008-6.

VLČEK, MiroslavÚvod do religionistiky. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2004. 162 s. ISBN 80-245-0768-4.

VLČEK, MiroslavVACURA, MiroslavVybrané texty z politické filosofie. 1. díl. Praha : Oeconomica, 2006. 97 s. ISBN 80-245-1064-2.

VLČEK, MiroslavVACURA, MiroslavVybrané texty z politické filosofie. 2. díl. Praha : Oeconomica, 2007. 110 s. ISBN 978-80-245-1205-1.

VLČEK, MiroslavVACURA, MiroslavVybrané texty z politické filosofie. 1. díl. 2. přepr. vyd. Praha : Oeconomica, 2008. 109 s. ISBN 978-80-245-1385-0.

VLČEK, MiroslavKUNCA, TomášVACURA, MiroslavÚvod do filosofie – vybrané texty. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2009. 120 s. ISBN 978-80-245-1538-0.

VLČEK, MiroslavVACURA, MiroslavVybrané texty z politické filosofie. 2. díl. 2. vyd. a přepr. vyd. Praha : Oeconomica, 2009. 113 s. ISBN 978-80-245-1485-7.

VLČEK, MiroslavVACURA, MiroslavÚvod do filosofie společnosti a dějin. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2011. 150 s. ISBN 978-80-245-1785-8.

VLČEK, MiroslavNástin religionistiky. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2013. 196 s. ISBN 978-80-245-1914-2.