doc. PhDr. Ján Pavlík

Knižní monografie

PAVLÍK, Ján. The Decline and Ascent of the Expected Utility Theory. Praha : Liberální institut, 1992. 46 s.

PAVLÍK, Ján. K některým aspektům Brentanovy psychologie a etiky. Praha : Naše vojsko, 1993. s. 7–18.

PAVLÍK, Ján. K základním předpokladům liberální demokracie. 1. vyd. Praha : Centrum liberálních studií, 1995. 6 s. Vyšlo v knize „Naše současné spory o liberalismus“.

PAVLÍK, Ján. F. A. Hayek a teorie spontánního řádu. 1. vyd. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2004. 806 s. ISBN 80-86419-57-6. Vyšlo v roce 2005.

PAVLÍK, Ján. Spontánní geneze jazyka. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2010. 590 s. ISBN 978-80-86946-98-6.

Knižní monografie – příspěvek

PAVLÍK, Ján. Adam Smith a teorie spontánního řádu. In: SMITH, Adam. Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. Praha : Liberální institut, 2001, s. 873–976. ISBN 80-86389-15-4.

PAVLÍK, Ján. Důležité myšlenky Michaela Novaka pronesené na výročním zasedání Mont Pelerin Society v Bratislavě a později i na diskusích v Praze již nalezly odkaz v českém myšlení. In: SCHWARZ (ED.), Jiří. Křesťanský filosof a ekonom Michael Novak. Praha : Liberální institut, 2002, s. 78–79. ISBN 80-86389-17-0.

PAVLÍK, Ján. Hayek pre XXI. storočie (Doslov). In: VON HAYEK, Friedrich August. Cesta do nevolníctva. Bratislava : NFAH, 2002, s. 198–215. ISBN 80-968601-9-4. Doslov k slovenskému překladu knihy F. A. von Hayek: The Road to Serfdom.

PAVLÍK, Ján. Na obranu (nikoliv příliš) extrémního apriorismu. In: PAVLÍK, Ján (ed.). Filosofické základy metodologie ekonomických věd I.Praha : Oeconomica, 2002, s. 11–81. ISBN 80-245-0468-5.

PAVLÍK, Ján. Předmluva. In: PAVLÍK, Ján (ed.). Filosofické základy metodologie ekonomických věd I. Praha : Oeconomica, 2002, s. 7–10. ISBN 80-245-0468-5.

PAVLÍK, Ján. Hesla: kompozitivní metoda, teoreticko-historická metoda. In: HINDLS, Richard, HOLMAN, Robert, HRONOVÁ, Stanislava, aj. Ekonomický slovník. Praha : C. H. Beck, 2003, s. 188–189, 407-408. ISBN 80-7179-819-3.

PAVLÍK, Ján. Předmluva. In: PAVLÍK, Ján. Filosofické základy metodologie ekonomických věd II. Praha : VŠE, 2003, s. 5–9. ISBN 80-245-0656-4.

PAVLÍK, Ján. K metodologickým otázkám kvantifikace rozhodování aneb co lze a co nelze očekávat od teorie očekávaného užitku. In: PAVLÍK, Ján, aj. Filosofické základy metodologie ekonomických věd III. Praha : Oeconomica, 2004, s. 13–49. ISBN 80-245-0798-6. Vyšlo v roce 2005.

PAVLÍK, Ján. Kantova idea věčného míru a Evropská unie. In: LOUŽEK, Marek. Dvě stě let od smrti Immanuela Kanta. Praha : CEP, 2004, s. 41–56. Ekonomika, právo, politika 30. ISBN 80-86547-30-2.

PAVLÍK, Ján. Předmluva. In: PAVLÍK, Ján, aj. Filosofické základy metodologie ekonomických věd III. Praha : Oeconomica, 2004, s. 7–12. ISBN 80-245-0798-6. Vyšlo v roce 2005.

PAVLÍK, Ján. Teorie mravních citů a geneze pravidel spravedlnosti. In: SMITH, Adam. Teorie mravních citů. Praha : Liberální institut, 2005, s. 387–450. ISBN 80-86389-38-3.

SCHWARZ, Jiří, PAVLÍK, Ján. Předmluva. In: SMITH, Adam. Teorie mravních citů. Praha : Liberální institut, 2005, s. XV – XVIII. ISBN 80-86389-38-3.

PAVLÍK, Ján. O aplikaci principu hodnotové neutrality na zkoumání účinků environmentálně zaměřených politických opatření. In: ŠAUER, Petr, aj. Příspěvky k metodologii ex-post analýz v politice životního prostředí. Praha : Oeconomica, 2006, s. 27–38. ISBN 80-245-1146-0.

PAVLÍK, Ján. K aplikaci fenomenologické metody při zkoumání účinků environmentálně zaměřených politických opatření. In: ŠAUER, Petr. Příspěvky k metodologii ex-post analýz v politice životního prostředí II. Příbram : SEPTIMtisk, 2007, s. 9–25. ISBN 978-80-904032-0-8.

PAVLÍK, Ján. K aplikaci metody analytického narativu při zkoumání účinků environmentálně zaměřených politických opatření. In: ŠAUER, Petr, DVOŘÁK, Antonín. Příspěvky k metodologii ex-post analýz v politice životního prostředí III. Příbram : SEPTIMtisk, 2008, s. 69–80. 150 s. ISBN 978-80-904032-1-5.

Články v časopise – recenzované

PAVLÍK, Ján. About the Annihilation of Morality in Communist Theory and Practice. E-Logos – Electronic Journal for Philosophy, 1999. ISSN 1211-0442.

PAVLÍK, Ján. About the Misinterpretations of Hayek’s Theory of Spontaneous Order and their Negative Impacts on the Transformation Programme in the Czech Republic. E-Logos – Electronic Journal for Philosophy, 1999. ISSN 1211-0442.

PAVLÍK, Ján. About the Role of Mortality and Religion in the Market System. E-Logos – Electronic Journal for Philosophy, 1999. ISSN 1211-0442.

PAVLÍK, Ján. About the Spontaneous Emergence of the Norms of Distributive Justice and Catallactic Rules. E-Logos – Electronic Journal for Philosophy, 1999. ISSN 1211-0442.

PAVLÍK, Ján. Hayek pro XXI. století. Laissez-Faire, 1999, č. 5, s. 1,4-7.

PAVLÍK, Ján. On Market Consequences of post-Communist Immorality., 1999 ISSN 1211-0442.

PAVLÍK, Ján. Hamlet aneb marná rozumu snaha. Acta Oeconomica Pragensia, 2000, roč. 8, č. 7, s. 49–63. ISSN 0572-3043. Vyšlo jako mimořádné vydání na počest životního jubilea doc. PhDr. Karla Pstružiny, CSc.

PAVLÍK, Ján. Hayekův Sensory Order: Jednota svobody a řádu událostí v neuronové síti. Acta Oeconomica Pragensia, 2000, roč. 8, č. 7, s. 105–131. ISSN 0572-3043. Vyšlo jako mimořádné vydání na počest životního jubilea doc. PhDr. Karla Pstružiny, CSc.

PAVLÍK, Ján. Adam Smith a metodologické otázky poznání spontánního řádu tržního hospodářství. Acta Oeconomica Pragensia, 2001, roč. 9, č. 7, s. 21–53. ISSN 0572-3043.

PAVLÍK, Ján. Liberalismus pro 21. století. Acta Oeconomica Pragensia, 2001, roč. 9, č. 6, s. 40–56. ISSN 0572-3043.

PAVLÍK, Ján. On Hayekian „False individualism“ and its New Sources. E-Logos – Electronic Journal for Philosophy [online], 2001. 15 s. ISSN 1211-0442. URL: http://nb.vse.cz/kfil/elogos/ethics/Pavlik1-01.htm.

PAVLÍK, Ján, HEMELÍK, Martin. Několik slov úvodem. Acta Oeconomica Pragensia, 2001, roč. 9, č. 7, s. 9–11. ISSN 0572-3043.

PAVLÍK, Ján, KUNCA, Tomáš. Prague University of Economics Inquiries into Methodology of Economics Philosophical Foundation. Acta Oeconomica Pragensia, 2001, roč. 9, č. 7, s. 13–20. ISSN 0572-3043.

PAVLÍK, Ján. Etika, ekonomie, ekonomika (Amartya Sen vs James Buchanan). Acta Oeconomica Pragensia, 2002, roč. 10, č. 8, s. 75–89. ISSN 0572-3043. Vyšlo v roce 2003.

PAVLÍK, Ján. Informace, ontologie, entropie. Acta Oeconomica Pragensia, 2003, roč. 11, č. 8, s. 17–39. ISSN 0572-3043.

PAVLÍK, Ján. Dekoherentismus: 4. (a poslední) revoluce ve fyzice ve XX. století. E-Logos – Electronic Journal for Philosophy [online], 2004. 88 s. ISSN 1211-0442. URL: http://nb.vse.cz/kfil/elogos/science/pavl3-04.pdf.

PAVLÍK, Ján. Kantova idea věčného míru a Evropská unie. Acta Oeconomica Pragensia, 2004, roč. 12, č. 2, s. 11–39. ISSN 0572-3043.

PAVLÍK, Ján. Předmluva. Acta Oeconomica Pragensia, 2004, roč. 12, č. 2, s. 7–10. ISSN 0572-3043.

PAVLÍK, Ján. K Sartrově ontologii a metafyzice. Acta Oeconomica Pragensia, 2005, roč. 13, č. 5, s. 9–22. ISSN 0572-3043.

PAVLÍK, Ján. Austrian Economics and the Problems of Apriorism. E-Logos – Electronic Journal for Philosophy [online], 2006, roč. 13, s. 1–73. ISSN 1211-0442. URL: http://nb.vse.cz/kfil/elogos/science/pavl106.pdf.

PAVLÍK, Ján. K výročí Augusta Comta: pozitivistický koncept spontánního vzniku jazyka. Acta Oeconomica Pragensia, 2007, roč. 15, č. 5, s. 82. ISSN 0572-3043.

PAVLÍK, Ján. VIS VIVA & VIS MORTUA. E-logos – Electronic Journal for Philosophy [online], 2009, č. 23. 64 s. ISSN 1211-0442. URL: http://e-logos.vse.cz/index.php?article=279.

PAVLÍK, Ján. K Humově filosofii náboženství. E-logos – Electronic Journal for Philosophy [online], 2011, roč. 17, č. 24. 39 s. ISSN 1211-0442. URL: http://e-logos.vse.cz/index.php?article=314.

Články v časopise

PAVLÍK, Ján. On Patočka’s Conception of the ‚Ideal Genesis‘ of Language. E-Logos – Electronic Journal for Philosophy, 1993.

PAVLÍK, Ján. Philosophy, „Parallel Polis“ and Revolution. Philosophy and Political Change in Eastern Europe, 1993, s. 67–102.

PAVLÍK, Ján. Bernard Bolzano a německá klasická filozofie. Filosofický časopis, 1994, roč. 42, č. 6, s. 1013–1030. Vyšlo v roce 1995.

PAVLÍK, Ján. HO HEAUTON NOON. Acta Oeconomica Pragensia, 1996, roč. 4, č. 5, s. 108–141. ISSN 0572-3043.

PSTRUŽINA, Karel, HEMELÍK, Martin, PAVLÍK, Ján, SLOUKOVÁ, Danica, PALOVSKÝ, Radomír, RAUCH, Jan. Využití elektronických informačních zdrojů v oblasti filosofie, logiky a kognitivních věd. Acta Oeconomica Pragensia, 1996, roč. 4, č. 2, s. 89–100.

PAVLÍK, Ján. Liberalismus a filosofie. E-Logos – Electronic Journal for Philosophy, 1997.

PAVLÍK, Ján. Předběžné kritické poznámky k doktríně „objektivismu“. E-Logos – Electronic Journal for Philosophy, 1997.

PAVLÍK, Ján. Filosofie, ekonomie a konec postmodernismu. Acta Oeconomica Pragensia, 1998, roč. 6, č. 3, s. 75–154. ISSN 0572-3043.

Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí

PAVLÍK, Ján. Franz Kafka and Franz Brentano. Krakow 11.11.1993 – 13.11.1993. In: BAUMGARTNER, W. (ed.). Brentano Studien, Internationales Jahrbuch der Franz Brentano Forschung, Band 8. Dettelbach : Verlag J. H. Roll, 2000, s. 121–147. ISBN 3-89754-161-0.

PAVLÍK, Ján. Struktura lidského kapitálu. Praha 27.11.2000. In: Střední třída, demokracie, prosperita. Praha : Institut pro evropskou politiku a ekonomiku, 2000, s. 46–61.

PAVLÍK, Ján. On Hayekian „False Individualism“ and its New Sources. Bratislava.09.2001. In: GREY, Thomas, CHREN, Martin (ed.). Transition at the Crossroads. Bratislava : The F. A. Hayek Foundation, 2001, s. 31–32. ISBN 80-968687-3-X.

PAVLÍK, Ján. Adam Smith aneb zrození ekonomie z ducha morální filosofie. Praha. In: ŠÍMA, Josef (ed.). Adam Smith Semper Vivus. Praha : Liberální institut, 2003, s. 25–31. ISBN 80-86389-19-6.

ŘEPA, Václav, PAVLÍK, Ján. Studijní obor Kognitivní informatika na Vysoké škole ekonomické v Praze. Opava 28.05.2007 – 31.05.2007. In: Kognice a umělý život VII. Opava : FPF SU, 2007, s. 299–304. ISBN 978-80-7248-412-6.

Příspěvky ve sborníku z konference

PAVLÍK, Ján. Brentano’s Theory of Intentionality. In: BAUMGARTNER, W. (ed.). Brentano Studien III. Würzburg, 1991, s. 63–70.

PAVLÍK, Ján. Brentano und Masaryks Auffassung der Ethik. In: ZUMR, J., BINDER, T. (ed.). T. G. Masaryk und die Brentano Schule. Praha; Graz, 1992, s. 82–93.

PAVLÍK, Ján. On the Origin of Language. In: CASATI, R., WHITE, G. (ed.). Philosophy and the Cognitive Sciences. Kirschberg am Wechsel, 1993, s. 403–407.

PAVLÍK, Ján. On Patočka’s Conception of the „Ideal Genesis“ of Language. In: Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice, serie C (ÚJHS), 1/1995. Pardubice : Univerzita Pardubice, 1995, s. 141–148. ISBN 80-7194-031-3.

Skripta

BENYOVSZKY, Ladislav, KUNCA, Tomáš, PAVLÍK, Ján, VLČEK, Miroslav. Vybrané texty k propedeutice filosofické. 1. vyd. Praha : VŠE, 1990. 48 s. ISBN 80-7079-649-9.

BENYOVSZKY, Ladislav, HEMELÍK, Martin, VLČEK, Miroslav, VANĚK, Jiří, PAVLÍK, Ján, KUNCA, T., SLOUKOVÁ, Danica, KYPRÝ, Vladimír. Úvod do filosofie. 1.vyd. Praha : VŠE, 1992. 272 s.

PAVLÍK, Ján. K filosofickým východiskům politiky a kultury v Čechách. 1. vyd. Pardubice : Univerzita Pardubice, 1996. 84 s. ISBN 80-7194-070-4.

HEMELÍK, Martin, KYPRÝ, Vladimír, KUNCA, Tomáš, VLČEK, Miroslav, VANĚK, Jiří, PAVLÍK, Jano, SLOUKOVÁ, Danica. Prodromus philosophiae aneb uvedení do filosofie. 1. vyd. Praha : VŠE, 1999. 154 s. ISBN 80-7079-766-5.

Příspěvky ve sborníku z konference bez mezinárodní účasti

PAVLÍK, Ján. Hayekův liberalismus: věda, či ideologie? Praha 23.11.1999. In: SCHWARZ, Jiří (ed.). Hayek semper vivus. Praha : Liberální institut, 2000, s. 7–50. ISBN 80-86389-03-0.

PAVLÍK, Ján. O nedorozuměních kolem Hayekovy teorie spontánního řádu. Praha 23.11.1999. In: SCHWARZ, Jiří (ed.). Hayek semper vivus.Praha : Liberální institut, 2000, s. 51–91. ISBN 80-86389-03-0.

PAVLÍK, Ján. Emfatická obhajoba liberálních hodnot. Praha 17.01.2005. In: CHMAITILLIOVÁ, Dina, MACH, Petr (ed.). Sto let od narození Ayn Randové. Praha : CEP, 2005, s. 41–52. ISBN 80-86547-40-X.

PAVLÍK, Ján. Auguste Comte jako likvidátor filozofie. Praha 11.09.2007. In: LOUŽEK, Marek (ed.). Auguste Comte – 150 let od smrti. Praha : CEP, 2008, s. 45–61. ISBN 978-80-86547-87-9. ISSN 1213-3299.

PAVLÍK, Ján. Rozum a cit u Jean-Jacques Rousseaua. Praha 23.06.2008. In: LOUŽEK, Marek (ed.). Jean-Jacques Rousseau – 230 let od úmrtí.Praha : CEP, 2008, s. 23–46. ISBN 978-80-86547-70-1. ISSN 1213-3299. Sborník textů č. 73/2008.

PAVLÍK, Ján. K univerzalitě darwinismu – příklad jazykovědy. Praha 20.04.2009. In: LOUŽEK, Marek (ed.). Charles Darwin – dvě stě let od narození. Praha : CEP, 2009, s. 135–147. ISBN 978-80-86547-80-0. ISSN 1213-3299.

Články v časopise – nerecenzované

PAVLÍK, Ján. Epocha Goethova oka. Reflex, 1999, roč. X, č. 38, s. 3. ISSN 0862-6634.

PAVLÍK, Ján. Kresťanstvo a liberalizmus. Liberál – Časopis pre slobodnú spoločnosť, 2002, č. 6–7, s. 1,10-12.

PAVLÍK, Ján. Nový projekt FIS SCIENTIA INTERDISCIPLINARIA zahájen přednáškou profesora Barryho Smitha „Ontology and Information Systems“ dne 15. 5. 2002. Zpravodaj VŠE, 2002, č. 4, s. 10–11. ISSN 1213-7146.

PAVLÍK, Ján. Sto let od narození Jean-Paul Sartra. CEP Newsletter, 2005, č. listopad, s. 4–5.

Překlad jako samostatný celek

VON HAYEK, Friedrich August. Friedrich August von Hayek: Cesta do nevolníctva. Přel. Pavlík, Ján. Bratislava : NFAH, 2001. 220 s. Přel. z: The Road to Serfdom. London : George Routledge and Sons Ltd., 1944. ISBN 80-968601-9-4.

Překlad jako součást knihy (sborníku)

ŠÍMA, Josef. Appendix. Přel. Pavlík, Ján. In: ŠÍMA, Josef, PAVLÍK, Ján. Roger Douglas: Author of the most successful economic reform of the XXth century. Praha : Liberální institut, 1999, s. 75–85. Přel. z: Roger Douglas: Tvůrce nejúspěšnější hospodářské reformy XX. století. Praha : Liberální institut 1999. ISBN 80-902701-0-7.

DOUGLAS, Roger, sir. Existuje i lepší cesta. Přel. Pavlík, Ján. In: ŠÍMA, Josef. Roger Douglas: Tvůrce nejúspěšnější hospodářské reformy XX. století. Praha : Liberální institut, 1999, s. 59–64. Přel. z: Setkání s českou ekonomickou obcí. Praha : Liberální institut 1998. ISBN 80-902270-7-4.

DOUGLAS, Roger, sir. Novozélandská reforma – inspirace pro českou transformaci. Přel. Pavlík, Ján. In: ŠÍMA, Josef. Roger Douglas: Tvůrce nejúspěšnější hospodářské reformy XX. století. Praha : Liberální institut, 1999, s. 37–58. Přel. z: Speciální seminář. Praha : Liberální institut 1998. ISBN 80-902270-7-4.

DOUGLAS, Roger, sir. Sir Roger Douglas: Kritéria hodnocení úspěšné ekonomické reformy. Přel. Pavlík, Ján. In: ŠÍMA, Josef. Roger Douglas: Tvůrce nejúspěšnější hospodářské reformy XX. století. Praha : Liberální institut, 1999, s. 15–36. Přel. z: Criteria for the Evaluation of a successful Economic Reform. Praha : Liberální institut 1998. ISBN 80-902270-7-4.

DOUGLAS, Roger, sir. Sir Roger Douglas v České televizi. Přel. Šíma, Josef, Pavlík, Ján. In: ŠÍMA, Josef. Roger Douglas: Tvůrce nejúspěšnější hospodářské reformy XX. století. Praha : Liberální institut, 1999, s. 65–66. Přel. z: Vystoupení v ČT v pořadu „21“ dne 27. 10 1998. Praha : ČT 1998. ISBN 80-902270-7-4.

SMITH, Adam. Úvahy týkající se prvotního formování jazyků. Přel. Pavlík, Ján, Čapek, Ondřej. In: SMITH, Adam. Teorie mravních citů. Praha : Liberální institut, 2005, s. 363–386. Přel. z: Considerations Concerning the First Formation of Languages. In: Adam Smith, Lectures on Rhetoric and Belles Letters,, The Glasgow Edition of the Works and Corespondence of Adam Smith, Oxford: Clarendon Press;New York: Oxford University Press 1983, s. 201–226. ISBN 80-86389-38-3.

HAYEK, F. A. Odkaz Adama Smitha v jazyku dneška. Přel. Pavlík, Ján, Mohoritová, Ester. In: SMITH, Adam. Teorie mravních citů. Praha : Liberální institut, 2005, s. XIX–XXI. Přel. z: Adam Smith’s Message in Today’s Language. In: F. A. Hayek: New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas. Routledge & Kegan Paul, London and Henley: 1978, s. 267–269. ISBN 80-86389-38-3.

Výzkumné zprávy – reporty

PAVLÍK, Ján. On the Principial Prerequisites for a Liberal Democracy. [Výzkumná zpráva]. Praha : Liberální institut, 1992. 25 s.

Recenze

PAVLÍK, Ján. Marek Loužek: Spor o metodu mezi rakouskou školou a německou historickou školou. (Rec.: LOUŽEK, Marek, Spor o metodu mezi rakouskou školou a německou historickou školou. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2001.) In: Filosofický časopis, 2004, roč. 52, č. 4, s. 690–692. ISSN 0015-1831.

PAVLÍK, Ján. Marek Loužek: Max Weber. (Rec.: LOUŽEK, Marek, Max Weber. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2005.) In: Filosofický časopis, 2005, roč. 53, č. 6, s. 953–955. ISSN 0015-1831.

Jiné publikace

PAVLÍK, Ján. Home Economicus. Námět pro film. Vysílala ČT2 27.5.1995.

PAVLÍK, Ján. Lidský kapitál a ekonomický růst. Překlad slavnostního projevu Gary S. Beckera v Karolinu v březnu 1995. Uveden v publikaci Gary Becker v Praze, kterou vydal Liberální institut a Centrum liberálních studií v roce 1996.

PAVLÍK, Ján, SLOUKOVÁ, Danica. Kontrarevoluce vědy. Překlad anglického originálu „Hayek, F.A.: The Counter-Revolution of Science Studies on the Abuse of Reason“, 2. vyd., Indianapolis, LibertyPress, 1979. Vydal Liberální institut Praha v roce 1995.

PAVLÍK, Ján. Gary Becker in Prague. Editor publikace Gary Becker in Prague, kterou vydal Liberální institut a Centrum liberálních studií v roce 1996.

PAVLÍK, Ján. Gary Becker v Praze. Editor publikace Gary Becker v Praze, kterou vydal Liberální institut a Centrum liberálních studií v roce 1996.   ISBN 80-85341-56-5.

PAVLÍK, Ján. Frédéric Bastiat – myslitel svobody a harmonie. ISBN 80-902270-6-6. Uvedeno v publikaci Frédéric Bastiat: Co je vidět a co není vidět. Liberální institut, Praha, 1998. S. 23-98.

PAVLÍK, Ján. Frédéric Bastiat a české ekonomické myšlení. ISBN 80-902270-6-6. Uvedeno v publikaci Frédéric Bastiat: Co je vidět a co není vidět. Liberální institut, Praha, 1998. S. 7-22.

PAVLÍK, Ján. Frédéric Bastiat: Co je vidět a co není vidět. ISBN 80-902270-6-6. Překlad monografie. Uvedeno v publikaci Frédéric Bastiat: Co je vidět a co není vidět. Liberální institut, Praha, 1998. S. 99-148.

PAVLÍK, Ján. Frédéric Bastiat: Dva systémy etiky. ISBN 80-902270-6-6. Překlad eseje. Uvedeno v publikaci Frédéric Bastiat: Co je vidět a co není vidět. Liberální institut, Praha, 1998. S. 173-181.

PAVLÍK, Ján. Frédéric Bastiat: Obchodní bilance. ISBN 80-902270-6-6. Překlad eseje. Uvedeno v publikaci Frédéric Bastiat: Co je vidět a co není vidět. Liberální institut, Praha, 1998. S. 149-154.

PAVLÍK, Ján. Frédéric Bastiat: Petice výrobců svíček. ISBN 80-902270-6-6. Překlad eseje. Uvedeno v publikaci Frédéric Bastiat: Co je vidět a co není vidět. Liberální institut, Praha, 1998. S. 155-160.

PAVLÍK, Ján. Frédéric Bastiat: Protekcionismus aneb tři konšelé. ISBN 80-902270-6-6. Překlad eseje. Uvedeno v publikaci Frédéric Bastiat: Co je vidět a co není vidět. Liberální institut, Praha, 1998. S. 161-172.

PAVLÍK, Ján. Obchodní bilance. Vyšlo v časopise Laissez-faire v říjnu roku 1998.   Překlad eseje Frédérica Bastiata.

PAVLÍK, Ján. Zamatový mat. Libreto k muzikálu. Uvádí Staromestské divadlo Košice, Divadlo bez zábradlí, Praha a Divadlo v Řeznické 1998.