PhDr. Jan Krist

KRIST, J. — KUNCA, T. — KYPRÝ, V. — PAVLÍK, J. — VACURA, M. — VLČEK, M. Perspicibilis historia philosophiae. III, Přehled dějin poklasické a současné filosofie. Praha: Oeconomica, 2014. ISBN 978-80-245-2071-1.
KRIST, J. — VACURA, M. — VLČEK, M. Přehled dějin novověké filosofie. Perspiciblis historia philosophiae II. Praha: Oeconomica, 2013. ISBN 978-80-245-1932-6.
KRIST, J. Tajemný svět vykladačů (s)tvoření. Literární noviny. 1996. sv. 7, č. 24, s. 10. ISSN 1210-0021.
KRIST, J. Pochybnost a nihilismus. Acta oeconomica Pragensia : vědecký sborník Vysoké školy ekonomické v Praze. 1996. sv. 4, č. 5, s. 80–93. ISSN 0572-3043.
KRIST, J. Sešity k dějinám filosofie – IX. Vybrané kapitoly poklasického iracionalismu. 1. vyd. Praha: VŠE, 1996. 104 s.
KRIST, J. Zarathustra a věčný návrat stejného. E-Logos – Electronic Journal for Philosophy. 1994.
BENYOVSZKY, L. Úvod do filosofického myšlení. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství Aleš Čeněk, 2007. 559 s. ISBN 978-80-7380-040-6.
KRIST, J. Hodnoty u F. Nietzscheho. E-Logos – Electronic Journal for Philosophy. 1994.
KRIST, J. Vrch kouzel času. 1997.
KRIST, J. Mýtus Friedrich Nietzsche?. Světová literatura. 1992. č. 4.
KRIST, J. Nihilismus. E-Logos – Electronic Journal for Philosophy. 1994.
KRIST, J. Vůle k moci. E-Logos – Electronic Journal for Philosophy. 1994.
KRIST, J. Sešity k dějinám filosofie – VI. Přehled dějin německé klasické filosofie. 1. vyd. Praha: VŠE, 1998. 101 s.
KRIST, J. K založení ekonomie u Aristotela a určitým jeho souvztažnostem v současné ekonomii. Acta oeconomica Pragensia : vědecký sborník Vysoké školy ekonomické v Praze. 1996. sv. 6, č. 3, s. 64–74. ISSN 0572-3043.
BENYOVSZKY, L. a kol. Filosofická propedeutika, díl. 2. 1. vyd. Praha: SOFIS, 1999. 308 s. ISBN 80-902439-8-3.
KRIST, J. Nietzsche a válka. E-Logos – Electronic Journal for Philosophy. 2018.