doc. PhDr. Jiří Vaněk, CSc.

Knižní monografie

VANĚK, Jiří. Teleologie Karla Engliše a liberalismus. Praha : Liberální institut, 1992. 46 s.

VANĚK, Jiří, SLOUKOVÁ, Danica. Hayekova obrana svobody. 1. vyd. Praha : Aleko; Centrum liberálních studií, 1995. 21 s.

VANĚK, Jiří. Estetika myslenia a tela. 1. vyd. Bratislava : IRIS, 1999. 122 s. ISBN 80-88778-80-8.

VANĚK, Jiří. Principy obecné, ekonomické a informační etiky. 1. vyd. Praha : Eurolex Bohemia, 2005. 246 s. ISBN 80-86861-54-6.

VANĚK, Jiří. Estetika v proměnách prožitků. 1. vyd. Praha : ARSCI, 2012. 367 s. ISBN 978-80-7420-029-8.

Knižní monografie – příspěvek

VANĚK, Jiří. Výška i závrať (K dílu M. C. Eschera). In:  Pragmatika vyjadrovacích prostriedkov umenia (sborník O interpretácii umeleckého textu 22). Nitra : Ústav literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF, 2001, s. 231–242. ISBN 80-8050-437-7.

VANĚK, Jiří. Problémy apriorismu a axiologie v metodologii ekonomického myšlení u Karla Engliše. In: PAVLÍK, Ján(ed.). Filosofické základy metodologie ekonomických věd I. Praha : VŠE, 2002, s. 83–95. ISBN 80-245-0468-5. Vyšlo v roce 2003.

VANĚK, Jiří. Koncepce nezjevného poznání Michaela Polanyiho. In: PAVLÍK, Ján. Filosofické základy metodologie ekonomických věd II. Praha : VŠE, 2003, s. 147–164. ISBN 80-245-0656-4. Vyšlo v roce 2004.

VANĚK, Jiří. Soubor hesel k oboru „metodologie vědy“. In: HINDLS, Richard, HOLMAN, Robert, HRONOVÁ, Stanislava, aj. Ekonomický slovník.Praha : C. H. Beck, 2003. ISBN 80-7179-819-3.

VANĚK, Jiří. 16 původních hesel: Bosch, Bruegel, Caravaggio, Cellini, Cervantes, Cezanne, Durer, Gogh, Goya, Raffael, Rembrandt, Rodin, Rubens, Shakespeare, Tizian, Velázquez. In: Kol. Myšlenky, které měnily svět. Praha : Albatros, 2003. 8 s. ISBN 80-00-01249-9. Vyšlo v roce 2004.

VANĚK, Jiří. Fenomenologická metodologie společenských věd a možnosti jejího uplatnění v ekonomii. In: PAVLÍK, Ján (ed.). Filosofické základy metodologie ekonomických věd III. Praha : Oeconomica, 2004, s. 51–72. ISBN 80-245-0798-6. Vyšlo v roce 2005.

VANĚK, Jiří. Soubor hesel k oboru „estetika“. In: PLESNÍK, Ľubomír, aj. Tezaurus estetických výrazových kvalít. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2008. 474 s. ISBN 978-80-8094-350-9.

VANĚK, Jiří. Soubor hesel k oboru „estetika“. In: PLESNÍK, Ľubomír, aj. Tezaurus estetických výrazových kvalít. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2011, s. 1–40. 486 s. ISBN 978-80-8094-924-2. 2. dopl. vyd.

Články v časopise s impakt faktorem

VANĚK, Jiří. Etika v Internetu? Filosofický časopis, 1998, roč. 46, č. 1, s. 89–103. ISSN 0015-1831.

VANĚK, Jiří. Englišova teleologie jako filozofický základ ekonomického myšlení. Politická ekonomie, 2000, roč. XLVIII, č. 4, s. 469–481. ISSN 0032-3233.

Články v časopise – recenzované

VANĚK, Jiří. K Hayekovu pojetí racionality. E-Logos – Electronic Journal for Philosophy [online], 1999. 7 s. ISSN 1211-0442. URL: http://nb.vse.cz/kfil/win/casopis/vanek2.htm.

VANĚK, Jiří. Problém společenských pravidel u F. A. Hayeka. E-Logos – Electronic Journal for Philosophy, 1999. ISSN 1211-0442.

VANĚK, Jiří. Hlavní rysy Hayekova pojetí svobody. E-Logos – Electronic Journal for Philosophy [online], 2000, roč. 8, č. 1, s. 1–15. ISSN 1211-0442. URL: http://nb.vse.cz/kfil/elogos/ethics/vanekl-00.htm.

VANĚK, Jiří. Vztahy mezi odpovědností a svobodou. E-Logos – Electronic Journal for Philosophy [online], 2000, roč. 8, č. 1, s. 1–12. ISSN 1211-0442. URL: http://nb.vse.cz/kfil/elogos/ethics/vanek2-00.htm.

VANĚK, Jiří. Metodologický odkaz Karla Engliše jako český příspěvek k rozvoji liberalismu. E-Logos – Electronic Journal for Philosophy [online], 2001. 10 s. ISSN 1211-0442. URL: http://nb.vse.cz/kfil/elogos/vanek/Vanek3-01.htm.

VANĚK, Jiří. Pravda a metoda u K. Engliše. Acta Oeconomica Pragensia, 2001, roč. 9, č. 7, s. 69–73. ISSN 0572-3043. Vyšlo v roce 2002.

VANĚK, Jiří. Příspěvek k metodologii vědy od Carla Mengera jako významný podnět pro moderní liberalismus. E-Logos – Electronic Journal for Philosophy [online], 2001. 10 s. ISSN 1211-0442. URL: http://nb.vse.cz/kfil/elogos/science/Vanekl-01.htm.

VANĚK, Jiří. Východiska metodologie vědy u neoliberálního ekonoma Ludwiga von Mises. E-Logos – Electronic Journal for Philosophy [online], 2001. 11 s. ISSN 1211-0442. URL: http://nb.vse.cz/kfil/elogos/science/Vanek2-01.htm.

VANĚK, Jiří. Informační etika na Internetu. Acta Oeconomica Pragensia, 2002, roč. 10, č. 8, s. 90. ISSN 0572-3043. Vyšlo v roce 2003.

VANĚK, Jiří. Předpoklady pro sjednocení Evropy podle jedné filosofické diagnózy. Acta Oeconomica Pragensia, 2004, roč. 12, č. 2, s. 40–44. ISSN 0572-3043.

VANĚK, Jiří. Tělesnost a Druzí. (Sartrovo pojetí těla v jeho spise Bytí a nicota). Acta Oeconomica Pragensia, 2005, roč. 13, č. 5, s. 38–43. ISSN 0572-3043.

VANĚK, Jiří. Obraz a slovo. E-logos – Electronic Journal for Philosophy [online], 2010, č. 22. 17 s. ISSN 1211-0442. URL: http://e-logos.vse.cz/index.php?article=278.

VANĚK, Jiří. Ošklivost mezi estetikou a etikou. E-logos – Electronic Journal for Philosophy [online], 2010, č. 13. 14 s. ISSN 1211-0442. URL: http://e-logos.vse.cz/index.php?article=290.

VANĚK, Jiří. Hra jako fenomén kultury a estetický zážitek. E-logos – Electronic Journal for Philosophy [online], 2011, roč. 17, č. 19. 29 s. ISSN 1211-0442. URL: http://e-logos.vse.cz/index.php?article=309.

VANĚK, Jiří. Smích v tematizace estetiky. E-logos – Electronic Journal for Philosophy [online], 2011, roč. 17, č. 310. 15 s. ISSN 1211-0442. URL: http://e-logos.vse.cz/index.php?article=310.

Články v časopise

SLOUKOVÁ, Danica, VANĚK, Jiří. Hayekova obrana svobody. E-Logos – Electronic Journal for Philosophy, 1994.

VANĚK, Jiří. Estetický charakter postmoderny a propasti identity. Prostor, 1994, roč. 8, č. 29, s. 18–21.

VANĚK, Jiří. Etická propadla na ekonomických cestách? Prostor, 1994, roč. 7, č. 28, s. 38–40.

VANĚK, Jiří. Existuje hospodářská etika v postkomunistické společnosti? E-Logos – Electronic Journal for Philosophy, 1994.

VANĚK, Jiří. Realita, pluralita a iluze. Tvar, 1994, roč. 5, č. 21, s. 1,4.

VANĚK, Jiří. Rozčarovaný tulák z periférie vesmíru. Prostor, 1994, roč. 4, č. 30, s. 11–14.

VANĚK, Jiří. Symbolové a typologické nyšlení. E-Logos – Electronic Journal for Philosophy, 1994.

VANĚK, Jiří. Drastičnost snu a brutalita imaginace jako nadrealita. Tvar, 1995, roč. 6, č. 5, s. 6–7.

VANĚK, Jiří. Mlžný étos při jasném poznání? (Meditace nad Descartovou „prozatímní“ etikou). Acta Oeconomica Pragensia, 1996, roč. 4, č. 5, s. 23–31. ISSN 0572-3043.

VANĚK, Jiří. Fraktální estetika: mezi dimenzemi. Ateliér, 1998, roč. 11, č. 1, s. 2. ISSN 1210-5236.

VANĚK, Jiří. Jazyk filosofie, dialog a pedagogická informace. Acta Oeconomica Pragensia, 1998, roč. 6, č. 3, s. 15–30. ISSN 0572-3043.

VANĚK, Jiří. Sebereflexe uměleckého myšlení v tvorbě René Magritta. Ateliér, 1998, roč. 11, č. 10, s. 2. ISSN 1210-5236.

Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí

VANĚK, Jiří. Fraktální vidění a problém identity. Olomouc 03.09.1999 – 05.09.1999. In: The Individual and Society at the Turn of the Century: View from Both Sides. Olomouc : Univerzita Palackého, 1999, s. 354–356. ISBN 80-7067-923-9.

VANĚK, Jiří. Etika na Internetu. Bratislava 23.05.2001 – 24.05.2001. In: Internet: výzvy, možnosti, výhĺady. Bratislava : Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, 2001. 10 s.

VANĚK, Jiří. Informační systémy a etika. Praha 29.05.2001 – 31.05.2001. In: Inforum 2001 [CD-ROM]. Praha : Albertina income, 2001. 8 s.

VANĚK, Jiří. Filosofie a umění k problému identity. Praha 07.11.2000 – 08.11.2000. In: Milénium ve vědě a filosofii. Praha : FILOSOFIA, 2002, s. 216–231. ISBN 80-7007-160-5. Vyšlo v roce 2003.

VANĚK, Jiří. Informace autorské a anonymní (K etice v informatice). Bratislava 22.05.2002 – 23.05.2002. In: Informačné a komunikačné technológie pre všetkých. Bratislava : SSAKI, 2002, s. 90–93. ISBN 80-968564-6-4.

VANĚK, Jiří. Ke vztahu vědeckého a uměleckého myšlení. Plzeň 24.06.2002 – 28.06.2002. In: DEMJANČUK, Nikolaj, FAJKUS, B. (ed.). Kultura a vědecká racionalita. Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2002, s. 23–29. ISBN 80-86473-24-4. Vyšlo v roce 2003.

VANĚK, Jiří. K problémům vztahu informační etiky a autorského práva. Žilina 17.09.2003. In: TKR – Quo vadis? Žilina : Slovenská elektrotechnická spoločnost, 2003, s. 7–10. ISBN 80-8070-129-6.

VANĚK, Jiří. Dilema etiky v podnikání. Bratislava 18.05.2006. In: Podnikatelské prostredie a etika v podnikania. Bratislava : EU v Bratislave, 2006, s. 298–299. ISBN 80-225-2199-X.

Příspěvky ve sborníku z konference

VANĚK, Jiří. Symbol a typ jako myšlenkové figury. In: STACHOVÁ, J., NOSEK, J. (ed.). Symbol v lidském vnímání, myšlení a vyjadřování. Praha : Filosofický ústav AV ČR, 1992, s. 78–82.

VANĚK, Jiří. Intuice a fantazie. In: STACHOVÁ, J., NOSEK, J. (ed.). Intuice ve vědě a filozofii. Praha : Filosofický ústav AV ČR, 1993, s. 69–75.

VANĚK, Jiří. Brutalita výrazu při proměnách hodnot. In: PLESNÍK, Lubomír (ed.). Drastickosť a brutalita výrazu – prolegomena. Nitra : ÚLUK FHV VŠPg, 1994, s. 93–97.

VANĚK, Jiří. Drastičnost a brutalita v dílech surrealistického typu. In: Drastickosť a brutalita výrazu. Nitra : Vysoká škola pedagogická, 1994, s. 187–198. Vyšlo v roce 1995.

VANĚK, Jiří. Dvojník jako analogie. In: Model a analogie ve vědě, umění a filosofii. Praha : Filosofia, 1994, s. 228–235.

VANĚK, Jiří. Realistická a estetická koncepce světa. In: NOSEK, Jiří, STACHOVÁ, Jiřina (ed.). Realismus ve vědě a filosofii. Praha : Filosofia, 1995, s. 127–132.

VANĚK, Jiří. Show a mezní estetizace smyslů. In: Show ako výrazový princíp. O interpretácii umeleckého smeru 18. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 1997, s. 39–60. ISBN 80-8050-115-7.

VANĚK, Jiří. Paradox v uměleckém myšlení. In: Myšlení v paradoxu, paradox v myšlení. Praha : FILOSOFIA, 1998, s. 280–286. ISBN 80-7007-106-0.

VANĚK, Jiří. Vnitřní a vnější v díle René Magritta. In: Od recepcie k morfológii umeleckého diela. O interpretácii umeleckého textu 19. Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 1998, s. 251–277. O interpretácii umeleckého textu 19. ISBN 80-8050-192-0.

Knižní monografie – učebnice

VANĚK, Jiří. Filosofie a kultura v evropských dějinách. 1. vyd. Příbram : Professional Publishing, 2007. 239 s. ISBN 978-80-86946-47-4.

VANĚK, Jiří. Způsoby estetického prožívání. Praha : Galerie Zdeněk Sklenář, 2009. 277 s. ISBN 978-80-904315-1-5.

VANĚK, Jiří. Obecná, ekonomická a informační etika. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010. 252 s. ISBN 978-80-7357-504-5.

Skripta

BENYOVSZKY, Ladislav, HEMELÍK, Martin, VLČEK, Miroslav, VANĚK, Jiří, PAVLÍK, Ján, KUNCA, T., SLOUKOVÁ, Danica, KYPRÝ, Vladimír. Úvod do filosofie. 1.vyd. Praha : VŠE, 1992. 272 s.

VANĚK, Jiří. Základy sociální a ekonomické etiky. 1.vyd. Praha : VŠE, 1992. 236 s.

VANĚK, Jiří. Úvod do estetické zkušenosti. Praha : VŠE, 1997. 336 s. ISBN 80-7079-152-7.

HEMELÍK, Martin, KYPRÝ, Vladimír, KUNCA, Tomáš, VLČEK, Miroslav, VANĚK, Jiří, PAVLÍK, Jano, SLOUKOVÁ, Danica. Prodromus philosophiae aneb uvedení do filosofie. 1. vyd. Praha : VŠE, 1999. 154 s. ISBN 80-7079-766-5.

Příspěvky ve sborníku z konference bez mezinárodní účasti

VANĚK, Jiří. K estetice fraktálů. In: NOSEK, Jiří (ed.). Chaos, věda a filosofie. Praha : Filosofia, 1999, s. 66–87. ISBN 80-7007-127-3.

VANĚK, Jiří. Konvence a představivost. Praha 04.11.1997 – 05.11.1997. In: NOSEK, Jiří (ed.). Konvence ve vědě a filosofii. Praha : FILOSOFIA, 2000, s. 109–130. ISBN 80-7007-138-9.

VANĚK, Jiří. Pojetí pravdy u K. Engliše. Praha.11.1999. In: Úvahy o pravdivosti. Praha : Filosofia, 2001, s. 119–122. ISBN 80-7007-154-0. Vyšlo v roce 2002.

VANĚK, Jiří. Problém funkční normy. Praha.1998. In: Funkcionalismus ve vědě a filosofii. Praha : FILOSOFIA, 2001, s. 94–99. Sborník vyšel v roce 2001.

VANĚK, Jiří. Vágnost, exaktnost, významy. Praha.11.2001. In: Vágnost, věda a filosofie. Praha : FILOSOFIA, 2003, s. 49–61. ISBN 80-7007-180-X.

VANĚK, Jiří. Hra a zahrávání si. Praha 04.11.2004 – 05.11.2004. In: Hra, věda a filosofie. Praha : Filosofia, 2006, s. 89–94. ISBN 80-7007-222-9.

VANĚK, Jiří. Ortegovy proklamace, předpovědi i varování. Praha 11.10.2005. In: LOUŽEK, Marek (ed.). Ekonomika, právo, politika. Praha : CEP, 2006, s. 73–80. ISBN 80-86547-50-7.

Články v časopise – nerecenzované

VANĚK, Jiří. Albín Brunovský. Revue Antique, 2000, roč. VII, č. 3, s. 2–4. ISSN 1211-4022.

VANĚK, Jiří. Josef Liesler. Revue Antique, 2001, č. 1, s. 3–5. ISSN 1211-4022.

VANĚK, Jiří. Obrazy Albína Brunovského. Revue Antique, 2001, č. 2, s. 35–37. ISSN 1211-4022.

VANĚK, Jiří. Precizní fantaskno a životní realita Josefa Lieslera. Ateliér, 2001, č. 21, s. 5. ISSN 1210-5236.

VANĚK, Jiří. Tělo na pomezí erotické umění a pornografie II. Ateliér, 2003, roč. 3, č. 5, s. 2. ISSN 1210-5236.

VANĚK, Jiří. Tělo na pomezí erotického umění a pornografie I. Ateliér, 2003, roč. 2, č. 4, s. 2. ISSN 1210-5236.

VANĚK, Jiří. Imaginace jako intelektuální hra (R. Magritte). Ateliér, 2004, roč. 4, č. 9, s. 5. ISSN 1210-5236.

VANĚK, Jiří. K vesmírným pulsacím (J. Pištěk). Ateliér, 2004, roč. 4, č. 11, s. 4. ISSN 1210-5236.

VANĚK, Jiří. Místa, kde duše je domovem svým (B. Reynek). Ateliér, 2004, roč. 4, č. 13, s. 4. ISSN 1210-5236.

Překlad jako samostatný celek

HODGEOVÁ, Nicole, ANSONOVÁ, Libby. Umění od A do Z. Přel. Vaněk, Jiří. Praha : Albatros, 2006. 400 s. Přel. z: The A-Z of Art. Carlton Books, 2004. ISBN 80-00-01649-4.

Recenze

VANĚK, Jiří. Co udělat cestou k sobě. (Rec.: FROMM, Erich, Umění být. Praha : Naše vojsko, 1994.) In: Nové knihy, 1994, č. 34, s. 2.

VANĚK, Jiří. Nezaměnitelný slovník. (Rec.: BRUGGER, Walter, Filosofický slovník. Praha : Naše vojsko, 1994.) In: Nové knihy, 1994, č. 36, s. 2.

VANĚK, Jiří. Nový filosofický slovník. (Rec.: DUROZOI, Gérard, ROUSSEL, André, Filozofický slovník. Praha : EWA, 1994.) In: Nové knihy, 1994, č. 30, s. 2.

VANĚK, Jiří. Páky demokracie. (Rec.: KREJČÍ, Oskar, Kniha o volbách. Praha : Victoria Publishing, 1994.) In: Nové knihy, 1994, č. 33, s. 2.

VANĚK, Jiří. Propasti moci. (Rec.: TROJAN, Jakub, Moc v dějinách. Praha : ISA – OIKÚMENÉ, 1994.) In: Nové knihy, 1994, č. 31, s. 2.

VANĚK, Jiří. Zauzlení tradice. (Rec.: BAYEROVÁ, Marie, Bernard Bolzano: Evropský rozměr jeho filosofického myšlení. Praha : Filosofia, 1994.) In: Nové knihy, 1994, č. 35, s. 2.

VANĚK, Jiří. Co s druhým? Zabít! (Rec.: TODOROV, Tzvetan, Dobytí Ameriky. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1996.) In: Nové knihy, 1996, roč. 36, č. 23, s. 2.

VANĚK, Jiří. Dva z nezapomenutelných. (Rec.: GREEROVÁ, Germaine, GARDINER, Patrick, Shakespeare. Kierkegaard. 1. vyd. Argo, 1996.) In: Nové knihy, 1996, roč. 36, č. 30, s. 2.

VANĚK, Jiří. Jak se vyznat mezi sebou. (Rec.: BAUMAN, Zygmunt, Myslete sociologicky. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství SLON, 1996.) In: Nové knihy, 1996, roč. 36, č. 27, s. 2.

VANĚK, Jiří. K jádru symbolického myšlení. (Rec.: CASSIRER, Ernst, Filosofie symbolických forem I. 1. vyd. Oikúmené, 1996.) In: Nové knihy, 1996, roč. 36, č. 41, s. 2.

VANĚK, Jiří. Kritikův místopis ducha. (Rec.: PATER, Walter, Renesance. Praha : Votobia, 1996.) In: Nové knihy, 1996, roč. 36, č. 18, s. 2.

VANĚK, Jiří. Kus tajné historie. (Rec.: ROBINSON, John J., Zrození v krvi. 1. vyd. Praha : Votobia, 1996.) In: Nové knihy, 1996, roč. 36, č. 43, s. 2.

VANĚK, Jiří. Lekce anarchismu. (Rec.: TOMEK, Václav, Český anarchismus 1890 – 1925. 1. vyd. Praha : Filosofia, 1996.) In: Nové knihy, 1996, roč. 36, č. 21, s. 2.

VANĚK, Jiří. NOVĚ po STARU? (Rec.: VOGELMANN, Bruno, Nový realismus. 1. vyd. Dobřichovice : Kava-Pech, 1996.) In: Nové knihy, 1996, roč. 36, č. 40, s. 2.

VANĚK, Jiří. Objevování nejzákladnějšího. (Rec.: FINK, Eugen, Bytí, pravda, svět. 1. vyd. Oikúmené, 1996.) In: Nové knihy, 1996, roč. 36, č. 46, s. 2.

VANĚK, Jiří. Po cestách moudrosti. (Rec.: HALADA, Jan, Průvodce evropským myšlením. 1. vyd. Praha : Brána, 1996.) In: Nové knihy, 1996, roč. 36, č. 22, s. 2.

VANĚK, Jiří. Pod kůži mýtu. (Rec.: CASSIRER, Ernst, Filosofie symbolických forem II. 1. vyd. Oikúmené, 1996.) In: Nové knihy, 1996, roč. 36, č. 47, s. 2.

VANĚK, Jiří. Podobizna i směr. (Rec.: BLECHA, Ivan, Husserl. 1. vyd. Praha : Votobia, 1996.) In: Nové knihy, 1996, roč. 36, č. 28, s. 2.

VANĚK, Jiří. Překlad jako estetické vyznání. (Rec.: LEVÝ, Jiří, České teorie překladu. 1. vyd. Praha : Ivo Železný, 1996.) In: Nové knihy, 1996, roč. 36, č. 29, s. 2.

VANĚK, Jiří. Ruská myšlenka a falešné dobro. (Rec.: ŠPIDLÍK, Tomáš, SOLOVJOV, Vladimír, Ruská idea. Legenda o Antikristu. 1. vyd. Velehrad-Roma : Refugium, 1996.) In: Nové knihy, 1996, roč. 36, č. 42, s. 2.

VANĚK, Jiří. Mezi myšlením a světem. (Rec.: HEJDÁNEK, Ladislav, Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti. 1. vyd. Praha : Oikúmené, 1997.) In: Nové knihy, 1997, roč. 37, č. 31, s. 2.

VANĚK, Jiří. Mezi myšlením a světem. (Rec.: Logos a svět. 1. vyd. Praha : Oikúmené, 1997.) In: Nové knihy, 1997, roč. 37, č. 31, s. 2.

VANĚK, Jiří. Odpovědnost být. (Rec.: LÉVINAS, Emmanuel, Existence a ten kdo existuje. 1. vyd. Praha : Oikúmené, 1997.) In: Nové knihy, 1997, roč. 37, č. 30, s. 2.

VANĚK, Jiří. Patočkovské bilance. (Rec.: DUBSKÝ, I., Filosof Jan Patočka. 1. vyd. Praha : Oikúmené, 1997.) In: Nové knihy, 1997, roč. 37, č. 29, s. 2.

VANĚK, Jiří. Patočkovské bilance. (Rec.: PATOČKA, Jan, Bibliografie. 1. vyd. Praha : Oikúmené, 1997.) In: Nové knihy, 1997, roč. 37, č. 29, s. 2.

VANĚK, Jiří. Věřící Tomáš zblízka a nově. (Rec.: PIEPER, Josef, Tomáš Akvinský – život a dílo. 1. vyd. Praha : Vyšehrad, 1997.) In: Nové knihy, 1997, roč. 37, č. 43, s. 2.

VANĚK, Jiří. Expozice méně obvyklé nahoty. (Rec.: JASKMANICKÝ, Jiří, Mužský akt – výstava. Praha : České centrum fotografie, 2002.) In: Ateliér, 2002, roč. 15, č. 20, s. 7. ISSN 1210-5236.